هیات مدیره

دکتر مالک رحمتی
دکتر مالک رحمتیقائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
علیرضا اسماعیل زاده
علیرضا اسماعیل زادهعضو هیئت مدیره
دکتر فریدون نوحی بزنجانی
دکتر فریدون نوحی بزنجانیرئیس هیئت مدیره
سید محمد حسین بحرینی طوسی
سید محمد حسین بحرینی طوسی عضو هیئت مدیره
دکتر رضا فریدحسینی
دکتر رضا فریدحسینیعضو هیئت مدیره
دکتر محمود محمدزاده شبستری
دکتر محمود محمدزاده شبستریعضو هیئت مدیره
دکتر محسن محور
دکتر محسن محورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره