مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور
دکتر محسن محورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر کامبیز توتونچی صراف
دکتر کامبیز توتونچی صراف مسئول فنی و ایمنی بیمار
دکتر محمدرضا زاهدیان استاد
دکتر محمدرضا زاهدیان استاد مدیر داخلی
سعید سلامتی مشهد
سعید سلامتی مشهدمدیر منابع انسانی، امور اداری و دبیرخانه
دکتر امیر رضا صالح مقدم
دکتر امیر رضا صالح مقدممدیر پرستاری
زهرا مجردی
زهرا مجردیمدیر بهبود کیفیت و مسئول دفتر مدیرعامل
دکتر حسین صادقی
دکتر حسین صادقیمدیر آموزش و پژوهش