مدیرعامل و گروه مدیریت

دکتر محسن محور
دکتر محسن محورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر کامبیز توتونچی صراف
دکتر کامبیز توتونچی صراف مسئول فنی و ایمنی بیمار و مدیرداخلی
دکتر محمد وجدان پرست
دکتر محمد وجدان پرستمدیر آموزش و پژوهش
سعید سلامتی مشهد
سعید سلامتی مشهدمدیر منابع انسانی، امور اداری و دبیرخانه
مهناز طالب الحق
مهناز طالب الحقمدیر پرستاری
زهرا مجردی
زهرا مجردیمدیر بهبود کیفیت و مسئول دفتر مدیرعامل