ارتباط مستقیم با اپراتور :
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۰۰۰
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۰۰
روابط عمومی : ۳۶۰۰۴۰۱۵-۵۱-۰۰۹۸

پذیرش بستری : ۳۶۰۰۴۰۵۰-۵۱-۰۰۹۸

امور بین الملل و کنگره ها : ۳۶۰۰۲۸۹۲-۵۱-۰۰۹۸ 

معاونت آموزشی و پژوهشی :

۳۶۰۰۲۸۹۴-۵۱-۰۰۹۸ ، ۳۶۰۰۲۸۹۶-۵۱-۰۰۹۸

واحد بیماران بین الملل : ۳۶۰۰۲۵۰۷-۵۱-۰۰۹۸
ایمیل: razavighc@razavihospital.com

اطلاعات :۳۶۰۰۴۰۳۵-۵۱-۰۰۹۸

 

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: ۰۰۹۸-۵۱-۳۶۶۶۸۸۸۸

فکس: ۰۰۹۸-۵۱۳۶۶۶۸۸۸۷

پست الکترونیک: