رویدادهای علمی سال 1398

Scientific Events (2019)

کنفرانس سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان  RDS 27 فروردین ماه 98 Respiratory Distress Syndrome Conference
کارگاه برونکوسکوپی ایباس 29 فروردین ماه 98 Bronchoscopy EBUS Workshop
ویدیو کنفرانس NGS 8-11  اردیبهشت ماه 98 Clinical Genomics and NGS
کنفرانس تغذیه با شیر مادر 30 خردادماه 98 Breastfeeding Conference
کنفرانس احیاء قلبی ریوی 6 تیرماه 98 Cardiopulmonary Resuscitation Conference
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز 13 تیرماه 98 Cardiology Challenging Cases
CTO Workshop 20-21 تیرماه 98 CTO Workshop
کنفرانس تازه های حاد کرونری 28 تیرماه 98 Updates of Acute Coronary Syndrome
کارگاه اکسیژیناتور هوریزون 4 مردادماه 98  HORIZON Oxygenator Workshop
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز 17 مردادماه 98 Cardiology Challenging Cases
Venous Intervention Workshop 24 مردادماه 98 Venous Intervention Workshop
معرفی استنت Biomime 16 مهرماه 98 Introducing Biomime Stent Conference
CASPIAN Meeting 2019  &  Iran CTO  17-19 مهرماه 98 CASPIAN & Iran CTO  Meeting  2019
دوره آموزشی پایه ابلیشن و الکتروفیزیولوژی قلب و برنامه ریزی دستگاه های الکترونیکی قلبی 24-26 مهرماه 98  Basic Cardiac Electrophysiology (Ablation & Electronic Device Programming Workshop)
کنفرانس پروسیجرهای رایج بر بالین در مشکلات گوارشی-ریوی-قلبی 18 و 25 آذر- 2 دیماه Scientific Conferences on Common
Procedures for Clinics in Cardiology,Pulmonary and GI Problems
کنفرانس علمی بیماریهای قلب و مغزی عروقی 5 دیماه 98 Cardio-neurology Symposium
کنفرانس علمی یکروزه دیس لیپیدمی و چالش های درمانی 19 دیماه 98 Dyslipidemia & Therapeutic Challenges Conference
کنفرانس هفتگی گروه قلب Cardiology Group Weekly Conferences
کنفرانس ادواری قلب و عروق   Periodic Cardiovascular Conferences
کنفرانس ادواری پرستاری   Periodic Nursing Conferences