رویدادهای علمی سال 1397

Scientific Events (2018-2019)

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان 5-6 اردیبهشت ماه 1397 Neonatal Hematology & Oncology
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر 21 مردادماه 1397 Breastfeeding Conference
اکوکاردیوگرافی سه بعدی پیشرفته 13-12 مهرماه 1397 Echocardiography 3D Workshop
سمینار علمی یک روزه مراقبت از نوزادان نارس 26 آبانماه 1397 Care of Rremature Infants Seminar
Iran CTO Meeting 2018 14-15 آذرماه 1397 Iran CTO Meeting 2018
CASPIAN Meeting 2018 15-17 آذرماه 1397 CASPIAN Meeting 2018
کنفرانس علمی احیاء نوزادان 20 دی ماه 1397 Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
جلسه هفتگی گروه قلب و عروق از تاریخ 25 دی ماه 1397 تا پایان سال Cardiology Group Weekly Conferences