رویدادهای علمی سال 1393

Scientific Events (2014-2015)

ژورنال  هفته ای گروه چشم هر هفته یکشنبه ها Weekly Journal of Eye Group
کارگاه بی حرکت سازي (Immobilization) فروردین ماه 1393 Immobilization Workshop
اولین کنگره بین المللی بیماریهاي التهابی روده و اختلالات مرتبط با گلوتن خرداد ماه 1393 The First International Inflammatory Bowel Diseases and Gluten Related Disorders Congress
کارگاه یکروزه آشنایی با کاربرد و روش اندازه گیري Syntax Score خرداد ماه 1393 Application and Measurement Method of Syntax Score Workshop
کارگاه جامع پژوهشی 2 خرداد تاریخ پایان Comprehensive Research Workshop
کنفرانس جایگذاري پساري به عنوان کمک کننده سرکلاژ واصول برخورد غیرتهاجمی با بیماریهاي کف لگن تیر ماه 1393 Psoriatic Insertion as a Helper for Collagen and the Principles of non-Invasive Treatment of Pelvic Floor Diseases
اولین کنگره تغذیه بالینی رضوی ودومین سمپوزیوم بین المللی تغذیه مرداد ماه 1393 The First Razavi Clinical Nutrition Congress and The Second International Symposium on Nutrition Symposium
اولین کنگره بین المللی عوارض وچالشهاي جراحی کاتاراکت و رفراکتیو شهریور ماه 1393 The First Complications and Challenges of Cataract and Refractive Surgery Congress
کارگاه ارزیابی مخاطرات ریسک بیمارستانی 29-30 شهریوره1393  Hospital Risk Assessment Workshop
کلاس آموزشی مدیریت اورژانس 17 آذر ماه 1393 Emergency Management Seminar
کلاس آموزشی ونتیلاتور 1 دی ماه 1393 Ventilator Course
کنفرانس یکروزه تزریقات داخل چشمی در بیماران سگمان خلفی (اندیکاسیونها و عوارض) 4 دی ماه 1393 Intraocular Injections in Posterior Segment Patients Conference
کارگاه یکروزه  Air way management 6 دی ماه 1393 Air Way Management Workshop
کلاس آموزشی ونتیلاتور 15 دی ماه 1393 Ventilator Course
کلاس آموزشی ونتیلاتور و الکتروشوک  29 دی ماه 1393  Ventilator and Electric Shock Conference
کلاس آموزشی کلیات ECG و Block های قلبی 6 بهمن 1393 All About ECG & Heart Blocks Conference
کارگاه یکروزه  BLS-ACLS 11 بهمن 1393 BLS-ACLS Workshop
کلاس آموزشی تاکی آریتمی ها  20 بهمن 1393 Tachyarrhythmias Conference
کلاس آموزشی روش های ارزیابی سلامت جنین 27 بهمن 1393 Embryo Health Assessment Methods Conference
کار گاه آموزشی تغذیه با شیر مادر 3 اسفند 1393  Breastfeeding Workshop
کلاس آموزشی برادی آریتمی ها  4 اسفند 1393 Brady Arrhythmias Conference
کنفرانس روشهای مدرن در تشخیص بیماریهای نوروماسکولر و متابولیک و کارگاه درمان در بیماریهای ذخیره‏ای متابولیک 9 اسفند 1393 Modern Methods in Diagnosis of Neuromuscular and Metabolic Disorders Conference and Metabolic Storage Diseases Workshop
کارگاه آموزشی بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان و KMC 10 اسفند 1393 Healthy Baby Care Service Package at the Hospital & KMC
کلاس آموزشی سرخک 19 اسفند 1393