فرم های بخش خدمات پژوهشی

  • مشاوره در نوشتن و آماده کردن پروپوزال تحقیقاتی
  • مشاوره و کمک در زمینه تحلیل آماری طرح انجام شده
  • کمک به ترجمه متون انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
  • ارائه خدمات در زمینه ویراستاری علمی و ادبی کتاب و چاپ کتاب
  • ارائه خدمات تکثیر و تایپ برای مقالات
  • همكاری در زمینه چاپ و پذیرش مقالات در مجلات معتبر
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پژوهش به متقاضیان پژوهش
  • برگزاری كارگاه های آموزشی – كنفرانس علمی و... در رابطه با امور پژوهشی و تحقیقاتی

گزارش پیشرفت و درخواست هزینه

فرم همکاری با معاونت آموزشی و پژوهشی

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

فرم تعهدنامه پژوهشی

خلاصه طرح تحقیقاتی پایان یافته

پرسشنامه طرح تحقیقاتی

گزارش تفضیلی پایان طرح تحقیقاتی