نحوه نوبت دهی تصویربرداری

روی علامت  کلیک نمایید

و یا یا از طریق منوی (خدمات الکترونیکی ) زیر منوی نوبت دهی تصویربرداری را انتخاب کنید .