تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/02/1909:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/02/1908:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/02/1910:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/02/1911:0012:30متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)خانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1401/02/1910:0012:00فوق تخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/02/1908:3010:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/02/1910:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/02/1914:0015:30متخصص
پوستخانممیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1401/02/1911:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/02/1909:3011:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/02/1908:0009:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/02/1908:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/02/1908:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/02/1910:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/02/1914:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبی ارشدوشنبه1401/02/1916:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/02/1916:3017:00متخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/02/1915:0017:00متخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/02/1910:3012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/02/1908:0008:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/02/1910:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/02/1908:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1401/02/1908:3010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/02/1915:3016:30متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/02/1911:3012:30متخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/02/1908:3009:30متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/02/1911:0012:00فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/02/1908:3009:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/02/1916:0016:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیردوشنبه1401/02/1909:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/02/1917:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/02/1910:0011:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/02/1908:0009:00متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/02/1910:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقارضائي حميددوشنبه1401/02/1914:0015:00فلوشیپ جراحی ستون فقرات
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/02/1916:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1401/02/1916:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/02/1910:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/02/1909:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکیان مریمدوشنبه1401/02/1914:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/02/1910:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/02/1915:3016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنوری معصومهدوشنبه1401/02/1914:0014:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/02/1911:0011:30فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/02/1909:3010:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/02/1915:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/02/1908:3009:30فلوشیپ
چشمآقاهمتي سياه لرز ارمينسه شنبه1401/02/2015:3016:30فلوشیپ ویتره ورتین (چشم)
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/02/2010:0010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/02/2008:3009:00متخصص
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/02/2015:0016:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/02/2017:3018:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتول سه شنبه1401/02/2010:0011:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهسه شنبه1401/02/2010:3011:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/02/2012:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
زنان، زایمان و نازائیخانمفیجان امنهسه شنبه1401/02/2015:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/02/2015:3016:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاروشن روان رضاسه شنبه1401/02/2009:0010:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/02/2011:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/02/2017:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/02/2016:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/02/2011:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقاابیلی مهدیسه شنبه1401/02/2016:3017:30متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/02/2008:3009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/02/2010:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليسه شنبه1401/02/2009:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/02/2014:0015:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیسه شنبه1401/02/2014:0014:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/02/2008:0008:30فوق تخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/02/2008:0009:00فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/02/2011:0012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/02/2011:0012:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/02/2008:3009:30متخصص روانپزشک
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراسه شنبه1401/02/2010:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/02/2009:0010:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/02/2009:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/02/2008:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/02/2015:3016:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/02/2010:0012:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمشکیب فهیمهسه شنبه1401/02/2008:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمشکیب فهیمهسه شنبه1401/02/2008:0009:00متخصص
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/02/2010:0011:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینسه شنبه1401/02/2014:3016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/02/2010:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/02/2014:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/02/2010:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/02/2008:0009:00متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/02/2014:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدسه شنبه1401/02/2016:0016:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/02/2010:3011:00متخصص
جراحی اعصابآقاصفائی جوادسه شنبه1401/02/2011:3012:30فلوشیپ جراحی ستون فقرات
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدسه شنبه1401/02/2010:3012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/02/2011:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/02/2014:0016:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/02/2008:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/02/2008:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاچهارشنبه1401/02/2108:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراسانی متینچهارشنبه1401/02/2109:3011:00فلوشیپ نازائی
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/02/2108:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/02/2110:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/02/2115:0016:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/02/2110:0012:00متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)خانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1401/02/2110:0012:00فوق تخصص
داروسازانآقامحمدپور اميرهوشنگچهارشنبه1401/02/2114:0015:00متخصص داروسازی بالینی
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/02/2108:3010:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/02/2114:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1401/02/2111:0011:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/02/2109:0009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1401/02/2108:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/02/2114:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/02/2115:3016:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/02/2108:0009:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/02/2114:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/02/2108:0009:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/02/2108:3009:00فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/02/2115:3017:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/02/2110:3011:30فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/02/2114:3016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/02/2114:0015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/02/2110:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/02/2116:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/02/2113:3014:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/02/2110:3011:30متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/02/2110:0011:30متخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمطاهرسیما زینبچهارشنبه1401/02/2115:0016:00متخصص
گوارشآقاقنائی امیدچهارشنبه1401/02/2112:0013:00فوق تخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/02/2110:0011:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/02/2113:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1401/02/2109:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/02/2117:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/02/2111:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاشمسا علیچهارشنبه1401/02/2112:0013:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/02/2112:3013:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدچهارشنبه1401/02/2116:0017:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاچهارشنبه1401/02/2114:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/02/2110:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1401/02/2116:0017:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/02/2109:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهچهارشنبه1401/02/2108:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1401/02/2114:0015:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/02/2108:3009:30فوق تخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/02/2111:0011:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/02/2109:0010:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/02/2210:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/02/2208:3009:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/02/2208:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/02/2210:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/02/2208:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/02/2208:3009:30فلوشیپ
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/02/2214:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/02/2207:3008:30فوق تخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2209:3010:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/02/2209:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/02/2211:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/02/2210:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/02/2210:0011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1401/02/2209:0009:30متخصص
گوارشآقاهوشیار افشینپنجشنبه1401/02/2208:0009:00فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/02/2212:0013:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/02/2209:3010:30فوق تخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/02/2214:3015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/02/2212:3013:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/02/2216:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/02/2213:0014:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/02/2211:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/02/2208:3009:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/02/2210:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/02/2210:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2214:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودپنجشنبه1401/02/2208:0009:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/02/2210:3011:30فلوشیپ
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2215:0015:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/02/2211:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/02/2210:3011:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/02/2215:0017:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/02/2214:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/02/2208:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/02/2211:0012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/02/2209:3010:30متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/02/2211:3012:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/02/2408:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/02/2408:3010:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/02/2416:3018:00فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/02/2410:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/02/2410:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/02/2414:0015:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/02/2414:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/02/2410:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/02/2410:3011:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/02/2408:0009:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/02/2415:3016:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/02/2408:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/02/2410:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/02/2410:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/02/2414:3015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودشنبه1401/02/2416:0017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/02/2414:3016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/02/2409:0010:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/02/2410:3012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/02/2410:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/02/2414:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/02/2409:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/02/2408:3010:00متخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/02/2408:3009:30متخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/02/2416:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/02/2413:3014:00فلوشیپ
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/02/2408:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیدشنبه1401/02/2411:3012:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرشنبه1401/02/2409:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/02/2414:3015:30متخصص
جراحی اعصابآقاابیلی مهدیشنبه1401/02/2416:3017:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/02/2408:3009:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/02/2410:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/02/2411:3012:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/02/2411:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/02/2416:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/02/2417:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه علیرضاشنبه1401/02/2414:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضاشنبه1401/02/2416:0017:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودشنبه1401/02/2416:0017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/02/2408:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/02/2415:0016:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/02/2408:3009:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/02/2411:0011:30فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/02/2411:0012:00فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/02/2510:3011:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/02/2516:3017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاشمسا علیيكشنبه1401/02/2512:0013:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبیرجندی بتول يكشنبه1401/02/2510:0011:30فوق تخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/02/2510:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه علیرضايكشنبه1401/02/2514:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/02/2508:3009:30متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/02/2516:3017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/02/2516:0017:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/02/2511:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/02/2517:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1401/02/2510:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/02/2508:3009:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیيكشنبه1401/02/2514:0014:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/02/2508:0009:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/02/2516:0016:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیديكشنبه1401/02/2512:0013:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/02/2508:0009:00فوق تخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/02/2508:0009:00فوق تخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمطاهرسیما زینبيكشنبه1401/02/2508:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهيكشنبه1401/02/2510:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/02/2510:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/02/2514:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/02/2516:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/02/2509:0010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/02/2508:0008:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/02/2510:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلیخانمغلامی گلنازيكشنبه1401/02/2516:0017:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/02/2509:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمنارنجی ثانی رویايكشنبه1401/02/2508:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/02/2508:3009:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/02/2510:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/02/2510:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/02/2514:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/02/2514:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/02/2516:3017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/02/2508:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/02/2510:3011:30فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/02/2510:0012:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/02/2508:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/02/2511:3012:00فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/02/2508:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاصفائی جواديكشنبه1401/02/2511:3012:30فلوشیپ جراحی ستون فقرات
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/02/2509:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/02/2514:0014:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقامحمودی قرائی علیرضايكشنبه1401/02/2515:0016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/02/2509:0010:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/02/2511:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراسانی متینيكشنبه1401/02/2508:0010:30فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/02/2609:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/02/2608:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/02/2610:0012:00متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)خانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1401/02/2610:0012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/02/2611:0012:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/02/2614:0015:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/02/2610:3011:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/02/2608:3010:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/02/2608:0009:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/02/2609:3011:30متخصص
پوستخانممیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1401/02/2611:0011:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/02/2610:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبی ارشدوشنبه1401/02/2616:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/02/2614:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/02/2616:3017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/02/2608:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/02/2608:0009:00متخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/02/2610:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/02/2615:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/02/2610:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/02/2608:0008:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/02/2615:3016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/02/2608:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1401/02/2608:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/02/2608:3009:30متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/02/2611:3012:30متخصص روانپزشک
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/02/2611:0012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/02/2616:0016:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/02/2608:3009:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیردوشنبه1401/02/2609:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/02/2616:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/02/2610:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/02/2608:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/02/2610:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/02/2617:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/02/2609:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکیان مریمدوشنبه1401/02/2614:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1401/02/2616:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/02/2610:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنوری معصومهدوشنبه1401/02/2614:0014:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/02/2615:3016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/02/2610:3011:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/02/2615:0016:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/02/2611:0011:30فلوشیپ
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/02/2608:3009:30فلوشیپ
چشمآقاهمتي سياه لرز ارمينسه شنبه1401/02/2715:3016:30فلوشیپ ویتره ورتین (چشم)
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/02/2716:0017:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/02/2710:0010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهسه شنبه1401/02/2708:3009:00متخصص
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/02/2715:0016:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتول سه شنبه1401/02/2710:0011:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهسه شنبه1401/02/2710:3011:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/02/2712:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/02/2715:3016:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفیجان امنهسه شنبه1401/02/2715:0016:00متخصص
جراحی عمومیآقاروشن روان رضاسه شنبه1401/02/2709:0010:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/02/2717:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/02/2711:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/02/2716:0017:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/02/2714:0015:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/02/2710:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليسه شنبه1401/02/2709:0010:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/02/2711:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/02/2708:3009:30متخصص
جراحی اعصابآقاابیلی مهدیسه شنبه1401/02/2716:3017:30متخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/02/2708:0009:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/02/2708:0008:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیسه شنبه1401/02/2714:0014:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/02/2711:0012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/02/2711:0012:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/02/2708:3009:30متخصص روانپزشک
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراسه شنبه1401/02/2710:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/02/2709:0010:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/02/2708:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/02/2709:0010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/02/2715:3016:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/02/2710:0012:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/02/2714:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/02/2710:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمشکیب فهیمهسه شنبه1401/02/2708:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینسه شنبه1401/02/2714:3016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/02/2710:0011:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/02/2710:0012:00متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/02/2714:0014:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/02/2708:0009:00متخصص
جراحی اعصابآقاصفائی جوادسه شنبه1401/02/2711:3012:30فلوشیپ جراحی ستون فقرات
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/02/2710:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدسه شنبه1401/02/2716:0016:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/02/2711:0012:30متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدسه شنبه1401/02/2710:3012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/02/2714:0016:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/02/2708:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/02/2708:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاچهارشنبه1401/02/2808:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراسانی متینچهارشنبه1401/02/2809:3011:00فلوشیپ نازائی
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/02/2810:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/02/2808:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/02/2815:0016:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/02/2810:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1401/02/2811:0011:30فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)خانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1401/02/2810:0012:00فوق تخصص
داروسازانآقامحمدپور اميرهوشنگچهارشنبه1401/02/2814:0015:00متخصص داروسازی بالینی
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/02/2808:3010:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/02/2814:0015:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/02/2814:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/02/2815:3016:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/02/2808:0009:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/02/2809:0009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1401/02/2808:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/02/2808:3009:00فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/02/2815:3017:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/02/2810:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/02/2814:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/02/2808:0009:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/02/2814:3016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/02/2814:0015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/02/2816:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/02/2810:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/02/2813:3014:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/02/2810:3011:30متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/02/2810:0011:30متخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمطاهرسیما زینبچهارشنبه1401/02/2815:0016:00متخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/02/2810:0011:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/02/2813:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1401/02/2809:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاچهارشنبه1401/02/2814:0015:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/02/2812:3013:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدچهارشنبه1401/02/2816:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/02/2817:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/02/2811:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاشمسا علیچهارشنبه1401/02/2812:0013:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/02/2810:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1401/02/2816:0017:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/02/2809:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهچهارشنبه1401/02/2808:0009:00متخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/02/2808:3009:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1401/02/2814:0015:00فوق تخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/02/2811:0011:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/02/2809:0010:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/02/2910:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/02/2908:3009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودپنجشنبه1401/02/2908:0009:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/02/2908:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/02/2910:3011:30متخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/02/2914:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/02/2908:3009:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/02/2908:3009:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/02/2907:3008:30فوق تخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2909:3010:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/02/2909:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/02/2911:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/02/2910:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/02/2910:0011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1401/02/2909:0009:30متخصص
گوارشآقاهوشیار افشینپنجشنبه1401/02/2908:0009:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/02/2909:3010:30فوق تخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/02/2912:0013:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/02/2914:3015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/02/2912:3013:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/02/2916:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/02/2913:0014:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودپنجشنبه1401/02/2908:0009:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/02/2910:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/02/2911:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/02/2911:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/02/2908:3009:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/02/2910:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2914:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/02/2910:0011:00متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/02/2915:0015:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/02/2911:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/02/2910:3011:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/02/2915:0017:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/02/2911:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/02/2908:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/02/2914:0015:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/02/2909:3010:30متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/02/2911:3012:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/02/3108:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/02/3109:0010:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/02/3108:3010:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/02/3116:3018:00فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/02/3110:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/02/3110:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/02/3114:0015:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/02/3114:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/02/3110:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/02/3110:3011:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/02/3108:0009:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/02/3115:3016:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/02/3108:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/02/3114:3015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/02/3110:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودشنبه1401/02/3116:0017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/02/3110:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/02/3114:0015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/02/3109:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/02/3109:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/02/3108:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/02/3116:0017:00متخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/02/3108:3009:30متخصص روانپزشک
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/02/3113:3014:00فلوشیپ
گوارشآقاقنائی امیدشنبه1401/02/3111:3012:30فوق تخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/02/3108:3009:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاهژبرالساداتی امیرشنبه1401/02/3109:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/02/3114:3015:30متخصص
جراحی اعصابآقاابیلی مهدیشنبه1401/02/3116:3017:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/02/3110:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/02/3108:3009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/02/3116:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/02/3117:0018:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/02/3111:3012:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/02/3111:0012:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقارضاپناه علیرضاشنبه1401/02/3114:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامی فرد وحیدرضاشنبه1401/02/3116:0017:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودشنبه1401/02/3116:0017:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/02/3108:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/02/3115:0016:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/02/3108:3009:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/02/3111:0011:30فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/02/3111:0012:00فلوشیپ