تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضيحات
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/11/0108:3009:00متخصص روانپزشک
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/11/0108:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/11/0108:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/11/0110:0011:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/11/0116:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/11/0114:3015:30متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاشنبه1401/11/0109:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/11/0108:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/11/0108:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/11/0110:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/11/0110:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/11/0114:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/11/0114:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیشنبه1401/11/0118:0019:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
جراحی اعصابآقاخردمند حامدشنبه1401/11/0109:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/11/0111:3012:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/11/0109:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/11/0114:3015:00متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1401/11/0119:3020:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/11/0108:3009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/11/0108:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/11/0108:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/11/0110:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/11/0112:3013:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/11/0116:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینشنبه1401/11/0115:3017:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/11/0109:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهشنبه1401/11/0108:0009:00فلوشیپ نازائی
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/11/0109:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/11/0108:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/11/0114:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/11/0110:0011:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/11/0109:3011:00فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/11/0109:3010:30فلوشیپ
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/11/0111:3012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/11/0115:3016:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/11/0110:3011:30فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/11/0114:0015:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساشنبه1401/11/0109:0010:00
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/11/0108:3009:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/11/0110:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/11/0114:0015:00فوق تخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/11/0108:0009:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/11/0110:0012:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/11/0114:3016:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/11/0110:3012:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/11/0109:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/11/0111:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/11/0109:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/11/0117:0018:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/11/0110:0011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/11/0115:0016:00فوق تخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/11/0114:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/11/0116:0017:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/11/0210:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/11/0214:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/11/0208:3009:30متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/11/0216:3017:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/11/0208:0009:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/0211:3012:30فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/11/0214:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/0216:0016:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/11/0214:0015:00فوق تخصص کلیه
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/11/0216:0017:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/11/0208:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/11/0208:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/11/0216:0017:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/0209:0010:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/11/0210:0011:30متخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/11/0211:0012:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/0214:0014:30فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/11/0212:0013:00
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/0208:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/0211:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/0216:0016:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/11/0209:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/0213:3014:00متخصص
گوارشخانمخالصي مريميكشنبه1401/11/0215:0016:00فوق تخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/11/0210:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/0209:0010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/11/0209:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/0209:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/0209:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/0210:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/0210:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/11/0208:0010:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/11/0211:3013:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/11/0216:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/11/0214:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/11/0208:3010:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/11/0208:3009:30فوق تخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/11/0209:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/11/0209:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/11/0217:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/11/0211:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/11/0210:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/11/0211:3012:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/11/0209:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/11/0210:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/11/0210:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/11/0214:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/11/0214:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/11/0216:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/11/0215:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/11/0208:0009:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضايكشنبه1401/11/0209:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/0209:0010:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/11/0211:0012:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/11/0208:0008:30فوق تخصص روانپزشک
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/0213:3014:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/11/0210:0011:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/0209:0010:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/0208:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/0214:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/0308:3009:30متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/11/0312:0013:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/11/0308:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/11/0311:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/11/0316:3017:30فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضادوشنبه1401/11/0309:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/11/0308:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/11/0308:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/11/0308:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/11/0310:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/11/0314:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/11/0316:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/11/0310:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامدوشنبه1401/11/0319:0020:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/11/0315:4516:45متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/11/0308:0008:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/11/0309:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/11/0310:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/11/0317:0018:00متخصص
طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1401/11/0315:0016:30فلوشیپ طب خواب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1401/11/0319:0020:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/11/0308:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/11/0310:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/11/0314:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/0308:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/11/0310:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/0308:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/0309:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/11/0310:3011:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/11/0309:3011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/0316:0016:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/11/0315:0016:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/0314:0015:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/11/0309:0010:00فوق تخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/11/0308:3009:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/11/0310:0011:00فلوشیپ
تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1401/11/0308:3009:00متخصص تغذیه
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/11/0309:0010:00
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/11/0310:0011:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/11/0311:0012:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/11/0309:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/11/0317:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/11/0310:0011:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/11/0310:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/11/0312:0013:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/11/0311:0012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/11/0315:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/0316:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/0314:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/11/0308:0009:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/11/0310:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/11/0309:0010:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/11/0309:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/11/0314:3015:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/0309:3010:30متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/11/0316:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/11/0411:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/11/0417:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/11/0416:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/11/0415:3016:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/11/0412:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/11/0412:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/11/0410:0012:00فوق تخصص
داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1401/11/0415:0017:00متخصص داخلی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/11/0414:0015:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/11/0410:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/11/0408:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/11/0414:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/11/0411:0012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/11/0410:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/11/0408:0009:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/11/0411:0012:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/11/0414:0014:30فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/11/0412:0013:00
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/11/0415:0017:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/11/0409:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/0408:3009:30متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/11/0414:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/11/0416:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/0410:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/11/0409:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/11/0415:3017:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/11/0409:0010:0متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/11/0410:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/11/0415:3017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/11/0410:3012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/11/0411:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/11/0409:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/11/0408:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/11/0409:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/11/0408:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/11/0410:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/11/0408:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/11/0409:0010:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1401/11/0414:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/11/0416:0017:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاسه شنبه1401/11/0409:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/11/0414:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/11/0411:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/11/0408:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/11/0408:3009:00متخصص روانپزشک
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/11/0414:0016:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/0408:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/0410:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/11/0416:0016:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/0509:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/0509:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/0513:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/11/0508:0010:00متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/11/0510:0011:00متخصص روانپزشک
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/11/0516:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/11/0515:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/11/0510:0011:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاچهارشنبه1401/11/0509:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/11/0508:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/11/0508:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/11/0515:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/11/0510:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/11/0514:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/11/0510:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/11/0514:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/11/0508:3009:30فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/11/0516:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/0512:3013:30متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/0508:3009:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/0515:3016:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/11/0509:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/11/0510:3012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/11/0515:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/0508:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/0510:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/0509:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/0510:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/0510:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/0509:0012:00فلوشیپ نازائی
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/0510:0011:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/0514:0015:00فوق تخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/11/0509:0011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/0515:3016:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/11/0511:0011:30متخصص اطفال
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/0509:0009:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/11/0510:3011:30فلوشیپ
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/0509:3011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/0513:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/11/0514:0015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/11/0510:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/0514:0015:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/11/0508:3010:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/11/0512:0013:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/11/0509:0010:00
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/11/0511:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/11/0517:0018:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/11/0510:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/11/0508:3010:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/11/0514:3016:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/11/0514:0015:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/0515:3016:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/11/0516:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/11/0510:0011:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/11/0509:0010:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/11/0609:0010:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/11/0607:3008:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/0610:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/11/0614:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/11/0610:0011:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/11/0615:0017:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/11/0610:3011:30متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/11/0613:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/11/0609:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/11/0614:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/11/0609:0010:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/11/0610:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/11/0608:0009:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/11/0612:0013:00
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/0615:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/0610:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/11/0609:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/0608:3009:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/0611:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/0610:0011:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/11/0610:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/11/0610:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/11/0608:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/11/0615:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/11/0610:0011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1401/11/0611:3012:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/11/0608:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/11/0610:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/11/0611:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/11/0614:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/11/0616:0017:00متخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/11/0614:3015:00فوق تخصص روانپزشکی کودکان
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/11/0611:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/11/0610:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/11/0608:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/11/0611:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/11/0614:0015:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/11/0611:3012:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/11/0610:0014:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/11/0608:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/11/0609:3010:30فوق تخصص روانپزشک
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/0610:0011:00متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/0611:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/0608:3009:30متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/0615:0016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/11/0810:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/11/0808:3009:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/11/0811:3012:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/11/0810:0011:00متخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/11/0808:0009:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/11/0808:3009:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/11/0808:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/11/0810:0011:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/11/0816:3017:30فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاشنبه1401/11/0809:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/11/0814:3015:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/11/0808:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/11/0808:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/11/0814:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/11/0814:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/11/0810:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/11/0810:3011:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/11/0814:3015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/11/0809:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/11/0811:3012:30متخصص
جراحی اعصابآقاخردمند حامدشنبه1401/11/0809:0010:00متخصص
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیشنبه1401/11/0818:0019:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/11/0808:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/11/0808:0009:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/11/0808:3009:00متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1401/11/0819:3020:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/11/0816:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/11/0812:3013:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/11/0810:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/11/0809:0012:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/11/0809:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/11/0808:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/11/0810:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/11/0814:0015:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/11/0809:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/11/0815:3016:00فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/11/0809:3010:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/11/0810:3011:30فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/11/0814:0015:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/11/0808:0009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/11/0814:0015:00فوق تخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/11/0808:3009:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/11/0811:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/11/0817:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/11/0808:3009:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/11/0810:0011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/11/0809:0010:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/11/0814:3016:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/11/0810:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/11/0810:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/11/0815:0016:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/11/0809:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/11/0815:3016:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/11/0816:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/11/0814:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/11/0910:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/11/0908:3009:30متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/11/0914:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/11/0916:3017:30متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/11/0914:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/0911:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/0916:0016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/11/0908:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/11/0914:0015:00فوق تخصص کلیه
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/11/0908:3010:30متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/11/0916:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/11/0908:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/11/0916:0017:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/11/0910:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/11/0911:0012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/11/0910:0011:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/11/0912:0013:00
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/0914:0014:30فوق تخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/0908:0011:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/11/0910:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/0911:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/0916:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/0909:0010:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/11/0909:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/0913:3014:00متخصص
گوارشخانمخالصي مريميكشنبه1401/11/0915:0016:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/11/0909:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/0909:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/0909:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/0910:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/11/0908:0010:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/11/0914:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/11/0916:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/11/0911:3013:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/11/0908:3009:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/11/0908:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/11/0911:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/11/0910:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/11/0917:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/11/0909:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/11/0909:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/11/0911:3012:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/11/0910:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/11/0909:0010:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/11/0916:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/11/0914:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/11/0914:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/11/0910:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/11/0915:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/11/0908:0009:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضايكشنبه1401/11/0909:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/0909:0010:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/11/0911:0012:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/11/0908:0008:30فوق تخصص روانپزشک
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/0908:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/0913:3014:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/11/1009:0010:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/1008:3009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/11/1010:0011:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/11/1012:0013:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/11/1008:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/11/1011:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/11/1016:3017:3فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضادوشنبه1401/11/1009:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/11/1008:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/11/1008:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/11/1014:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/11/1010:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/11/1008:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/11/1016:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/11/1010:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامدوشنبه1401/11/1019:0020:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/11/1009:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/11/1015:4516:45متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/11/1008:0008:30متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1401/11/1019:0020:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/11/1010:0011:00متخصص
طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1401/11/1015:0016:30فلوشیپ طب خواب
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/11/1017:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/11/1014:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/11/1010:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/11/1008:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/11/1010:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/1008:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/1008:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/1008:0009:00فلوشیپ نازائی
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/11/1010:3011:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/11/1009:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/1008:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/1009:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/1016:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/1014:0015:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/11/1008:3009:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/11/1015:0016:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/11/1010:0011:00فلوشیپ
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/11/1009:0010:00
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/11/1011:0012:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/11/1009:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/11/1017:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/11/1010:0011:00فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/11/1008:3011:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/11/1010:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/11/1012:0013:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/11/1011:0012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/11/1015:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/1009:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/11/1008:0009:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/1016:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/1014:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/11/1010:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/11/1009:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/11/1014:3015:30متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/11/1016:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/11/1117:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/11/1111:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/11/1116:0017:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/11/1112:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/11/1115:3016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/1111:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/11/1112:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/11/1110:0012:00فوق تخصص
داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1401/11/1115:0017:00متخصص داخلی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/11/1114:0015:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/11/1110:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/11/1108:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/11/1114:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/11/1111:0012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/11/1110:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/11/1108:0009:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/11/1114:0014:30فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/11/1112:0013:00
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/11/1115:0017:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/11/1109:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/1108:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/1111:0012:00متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/11/1114:0014:30فوق تخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/11/1108:0008:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/11/1109:0010:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/11/1116:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/1110:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/11/1115:3017:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/11/1109:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/11/1109:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/11/1110:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/11/1115:3017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/11/1110:3012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/11/1109:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/11/1111:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/11/1108:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/11/1109:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/11/1108:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/11/1110:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/11/1108:0009:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1401/11/1114:0015:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/11/1109:0010:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/11/1116:0017:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاسه شنبه1401/11/1109:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/11/1114:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/11/1111:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/11/1108:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/11/1108:3009:00متخصص روانپزشک
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/1108:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/1110:3011:30متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/11/1114:0016:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/11/1111:0012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/1213:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/1209:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/1209:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/11/1210:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/11/1208:0010:00متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/11/1210:0011:00متخصص روانپزشک
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/11/1216:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/11/1215:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/11/1210:0011:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاچهارشنبه1401/11/1209:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/11/1208:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/11/1208:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/11/1215:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/11/1210:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/11/1214:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/11/1210:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/11/1214:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/11/1208:3009:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/1212:3013:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/11/1216:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/1208:3009:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/1215:3016:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/11/1210:3012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/11/1209:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/11/1215:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/1208:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/1210:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/1209:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/1210:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/1210:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/1209:0012:00فلوشیپ نازائی
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/1210:0011:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/1214:0015:00فوق تخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/11/1209:0011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/1215:3016:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/11/1211:0011:30متخصص اطفال
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/1209:0009:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/11/1210:3011:30فلوشیپ
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/1209:3011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/11/1214:0015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/1213:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/1214:0015:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/11/1208:3010:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/11/1212:0013:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/11/1209:0010:00
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/11/1211:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/11/1217:0018:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/11/1210:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/11/1208:3010:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/11/1214:3016:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/11/1214:0015:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/1215:3016:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/11/1216:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/11/1210:0011:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/11/1209:0010:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/11/1309:0010:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/11/1307:3008:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/1310:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/11/1310:0011:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/11/1314:0015:00متخصص جراحی عمومی
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/11/1315:0017:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/11/1310:3011:30متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/11/1313:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/11/1309:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/11/1314:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/11/1310:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/11/1312:0013:00
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/11/1308:0009:30متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/1315:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/1310:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/11/1309:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/1308:3009:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/1311:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1401/11/1311:3012:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/1310:0011:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/11/1310:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/11/1308:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/11/1315:0016:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/11/1311:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/11/1308:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/11/1316:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/11/1314:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/11/1311:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/11/1310:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/11/1310:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/11/1308:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/11/1311:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/11/1314:0015:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/11/1311:3012:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/11/1310:0014:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/11/1308:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/11/1309:3010:30فوق تخصص روانپزشک
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/1308:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/1310:0011:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/11/1309:0010:00فوق تخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/1311:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/1315:0016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/11/1310:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/11/1509:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/1609:0010:30متخصص
گوارشخانمخالصي مريميكشنبه1401/11/1615:0016:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/1613:3014:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/11/1609:3011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/1611:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/1616:0016:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/11/1610:0011:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/1608:0011:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/11/1612:0013:00
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/1614:0014:30فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/11/1610:0011:30متخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/11/1611:0012:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/11/1616:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/11/1608:0009:00متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/11/1616:0017:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/11/1608:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/11/1614:0015:00فوق تخصص کلیه
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/11/1608:0009:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/1616:0016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/1611:3012:30فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/11/1614:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/11/1616:3017:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/11/1610:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/11/1614:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/11/1608:3009:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/11/1608:0008:30فوق تخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/11/1611:0012:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/11/1608:0010:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/1609:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/11/1608:0009:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضايكشنبه1401/11/1609:3012:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/11/1615:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/11/1611:3012:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/11/1610:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/11/1609:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/11/1610:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/11/1614:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/11/1614:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/11/1616:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/11/1611:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/11/1617:0017:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/11/1609:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/11/1609:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/11/1608:3010:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/11/1608:3009:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/11/1608:0010:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/1610:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/11/1614:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/11/1611:3013:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/11/1616:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/11/1609:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/1609:0012:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/11/1610:0011:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/11/1610:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/1608:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/1613:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/1708:3009:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/11/1709:0010:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/11/1710:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/1708:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/11/1714:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/11/1708:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/11/1710:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/11/1715:4516:45متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/11/1708:0008:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/11/1709:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1401/11/1719:0020:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/11/1710:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/11/1717:0018:00متخصص
طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1401/11/1715:0016:30فلوشیپ طب خواب
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/11/1710:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامدوشنبه1401/11/1719:0020:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/11/1708:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/11/1714:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/11/1708:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/11/1710:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/11/1716:0017:00فلوشیپ
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضادوشنبه1401/11/1709:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/11/1708:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/11/1711:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/11/1716:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/11/1712:0013:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/11/1708:0010:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/11/1716:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/11/1710:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/11/1709:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/11/1714:3015:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/1709:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/1716:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/1714:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/11/1708:0009:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/11/1712:0013:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/11/1711:0012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/11/1715:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/11/1710:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/11/1708:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/11/1717:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/11/1710:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/11/1709:0010:00فلوشیپ
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/11/1711:0012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/11/1710:0011:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/11/1709:0010:00
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/11/1710:0011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/1714:0015:00متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/11/1715:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/11/1708:3009:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/1716:0016:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/11/1709:3011:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/11/1710:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/1708:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/1709:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/11/1809:0010:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/1810:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/11/1816:0016:30متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/11/1814:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/1811:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/1808:3009:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/11/1809:3010:30فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/11/1814:0014:30فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/11/1812:0013:00
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/11/1815:0017:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/11/1811:0012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/11/1810:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/11/1808:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/11/1810:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/11/1808:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/11/1814:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/11/1814:0015:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/11/1812:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/11/1810:0012:00فوق تخصص
داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1401/11/1815:0017:00متخصص داخلی
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/1811:0012:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/11/1815:3016:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/11/1812:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/11/1814:0016:00متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/11/1811:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/11/1817:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/11/1816:0017:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/11/1808:3009:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/11/1808:3010:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاسه شنبه1401/11/1809:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/11/1814:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/11/1811:0012:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/11/1808:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/11/1809:0010:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1401/11/1814:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/11/1816:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/11/1808:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/11/1810:0011:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/11/1809:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/11/1811:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/11/1808:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/11/1809:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/11/1815:3017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/11/1810:3012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/11/1815:3017:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/11/1809:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/11/1810:3011:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/11/1811:0012:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/1808:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/1810:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/11/1910:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/1913:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/1909:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/1909:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/1908:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/1910:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/1909:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/1909:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/1910:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/1910:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/11/1909:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/11/1910:3012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/11/1915:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/11/1916:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/1912:3013:30متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/1908:3009:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/1915:3016:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/11/1914:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/11/1908:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/11/1908:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/11/1915:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/11/1910:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/11/1914:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/11/1910:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/11/1915:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/11/1910:0011:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاچهارشنبه1401/11/1909:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/11/1908:3009:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/11/1916:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/11/1908:0010:00متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/11/1910:0011:00متخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/11/1916:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/11/1910:0011:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/11/1909:0010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/1915:3016:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/11/1914:0015:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/11/1914:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/11/1910:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/11/1908:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/11/1911:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/11/1917:0018:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/1914:0015:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/11/1908:3010:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/11/1912:0013:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/11/1909:0010:00
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/11/1914:0015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/1913:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/11/1910:3011:30فلوشیپ
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/1909:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/11/1911:0011:30متخصص اطفال
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/1909:0009:30متخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/11/1909:0011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/1915:3016:00فلوشیپ
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/1910:0011:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/1914:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/2010:0011:00متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/2011:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/2008:3009:30متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2015:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/2010:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/11/2009:3010:30فلوشیپ
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/11/2012:0013:00
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/11/2009:0010:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/11/2010:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/11/2008:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/11/2010:3011:30متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/11/2013:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/11/2009:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/11/2014:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/11/2015:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2010:0011:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/11/2014:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/11/2007:3008:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/2010:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/11/2009:0010:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/11/2009:3010:30فوق تخصص روانپزشک
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/11/2010:0014:00فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/11/2011:3012:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/11/2008:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/11/2011:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/11/2014:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/11/2008:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/11/2010:3011:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/11/2008:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/11/2010:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/11/2011:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/11/2014:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/11/2016:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/11/2011:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/11/2015:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1401/11/2011:3012:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/11/2010:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/11/2008:3010:00متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/2011:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/2008:3009:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/11/2009:0010:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/2010:0011:00متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2015:0016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/11/2010:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/11/2310:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/2313:3014:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/2308:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/2309:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/2309:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/11/2309:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/2310:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/11/2308:0010:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/11/2314:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/11/2316:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/11/2311:3013:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/11/2311:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/11/2317:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/11/2309:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/11/2309:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/11/2308:3010:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/11/2308:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/11/2311:3012:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/11/2310:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/11/2309:0010:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/11/2316:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/11/2314:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/11/2314:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/11/2310:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/11/2315:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/11/2308:0010:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/2309:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/11/2308:0009:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضايكشنبه1401/11/2309:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/11/2311:0012:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/11/2308:0008:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/11/2316:3017:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/11/2310:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/11/2308:3009:30متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/11/2314:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/2316:0016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/2311:3012:30فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/11/2314:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/11/2308:0009:00متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/11/2316:0017:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/11/2308:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/11/2314:0015:00فوق تخصص کلیه
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/11/2316:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/11/2308:0009:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/11/2310:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/2314:0014:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/11/2311:0012:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/11/2310:0011:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/11/2312:0013:00
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/2308:0011:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/11/2310:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/2311:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/2316:0016:30متخصص
گوارشخانمخالصي مريميكشنبه1401/11/2315:0016:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/2313:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/2309:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/2408:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/2409:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/11/2410:3011:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/2416:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/2414:0015:00متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/11/2415:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/11/2408:3009:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/11/2410:0011:00فلوشیپ
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/11/2409:0010:00
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/11/2411:0012:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/11/2417:0018:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/11/2410:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/11/2409:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/11/2412:0013:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/11/2411:0012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/11/2415:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/11/2410:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/11/2408:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/11/2409:3010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/11/2408:0009:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/11/2414:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/11/2416:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/11/2410:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/11/2409:0010:00متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/11/2414:3015:30متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/11/2412:0013:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/11/2408:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/11/2411:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/11/2416:3017:30فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضادوشنبه1401/11/2409:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/11/2408:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/11/2408:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/11/2414:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/11/2410:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/11/2408:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/11/2416:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/11/2410:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامدوشنبه1401/11/2419:0020:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/11/2415:4516:45متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/11/2408:0008:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/11/2409:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1401/11/2419:0020:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/11/2410:0011:00متخصص
طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1401/11/2415:0016:30فلوشیپ طب خواب
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/11/2417:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/11/2414:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/11/2410:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/11/2408:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/11/2410:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/11/2408:0009:00فلوشیپ نازائی
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/11/2409:0010:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/11/2410:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/11/2408:3009:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/11/2416:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/2508:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/2508:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/2510:3011:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/11/2511:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/11/2515:3017:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/11/2509:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/11/2510:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/11/2515:3017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/11/2510:3012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/11/2509:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/11/2511:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/11/2508:3010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/11/2509:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/11/2508:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/11/2510:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/11/2508:0009:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1401/11/2514:0015:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/11/2509:0010:00متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/11/2516:0017:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاسه شنبه1401/11/2509:3012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/11/2514:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/11/2511:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/11/2508:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/11/2508:3009:00متخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/11/2517:0018:00متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/11/2511:3012:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/11/2516:0017:00متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/11/2514:0016:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/11/2512:0013:00فلوشیپ جراحی عروق و تروما
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/11/2515:3016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/2511:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/11/2512:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/11/2510:0012:00فوق تخصص
داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1401/11/2515:0017:00متخصص داخلی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/11/2510:3011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/11/2508:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/11/2514:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/11/2514:0015:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/11/2511:0012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/11/2510:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/11/2508:0009:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/11/2514:0014:30فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/11/2512:0013:00
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/11/2515:0017:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/11/2509:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/11/2508:3009:30متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/11/2514:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/11/2511:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/11/2510:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/11/2516:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/11/2509:0010:00متخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/2610:0011:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/2614:0015:00فوق تخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/11/2609:0011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/2615:3016:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/11/2611:0011:30متخصص اطفال
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/2609:0009:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/11/2610:3011:30فلوشیپ
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/2609:3011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/11/2614:0015:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/2613:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/2614:0015:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/11/2608:3010:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/11/2614:0015:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/11/2612:0013:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/11/2609:0010:00
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/11/2611:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/11/2617:0018:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/11/2614:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/11/2610:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/11/2608:3010:30متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/11/2614:0015:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/11/2615:3016:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/11/2616:0017:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/11/2610:0011:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/11/2609:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/11/2608:0010:00متخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/11/2610:0011:00متخصص روانپزشک
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/11/2616:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/11/2615:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/11/2610:0011:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضاچهارشنبه1401/11/2609:3012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/11/2608:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/11/2608:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/11/2615:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/11/2610:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/11/2614:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/11/2610:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/11/2614:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/11/2608:3009:30فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/11/2616:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/11/2612:3013:30متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/2608:3009:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/11/2615:3016:30متخصص جراحی مغز و اعصاب
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/11/2610:3012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/11/2609:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/11/2615:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/2608:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/11/2610:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/11/2610:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/11/2610:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/11/2613:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/11/2609:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/11/2609:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/11/2610:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/2710:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/2708:3009:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/2711:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/11/2709:0010:00فوق تخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2715:0016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/11/2710:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/11/2710:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/11/2708:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/11/2715:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1401/11/2711:3012:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/11/2708:3009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/11/2716:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/11/2714:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/11/2711:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/11/2710:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/11/2711:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/11/2710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/11/2708:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/11/2711:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/11/2714:0015:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/11/2711:3012:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/11/2710:0014:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/11/2708:3010:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/11/2709:3010:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/11/2709:0010:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/11/2707:3008:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/2710:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2710:0011:00فلوشیپ
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/11/2714:0015:00متخصص جراحی عمومی
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/11/2715:0017:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/11/2710:3011:30متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/11/2713:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/11/2709:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/11/2714:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/11/2710:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/11/2708:0009:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/11/2712:0013:00
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/11/2715:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/11/2710:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/11/2709:3010:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/11/2708:3009:30متخصص
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/11/2711:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/11/2710:0011:00متخصص
گوارشخانمخالصي مريميكشنبه1401/11/3015:0016:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/3013:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/11/3009:0010:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/3011:3012:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/3016:0016:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/11/3010:0011:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/3008:0011:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/11/3012:0013:00
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/11/3010:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/11/3014:0014:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/11/3011:0012:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/11/3010:0011:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/11/3016:0017:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/11/3008:0009:00متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/11/3016:0017:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/11/3008:3010:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/11/3014:0015:00فوق تخصص کلیه
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/11/3008:0009:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/11/3016:0016:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/11/3011:3012:30فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/11/3014:0015:00متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/11/3016:3017:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/11/3010:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/11/3014:0015:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/11/3008:3009:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/11/3008:0008:30فوق تخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/11/3011:0012:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/11/3008:0010:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/11/3009:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/11/3008:0009:00متخصص
طب فیزیکیآقارحيمي حميدرضايكشنبه1401/11/3009:3012:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/11/3015:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/11/3011:3012:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/11/3010:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/11/3009:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/11/3010:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/11/3014:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/11/3014:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/11/3016:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/11/3011:0012:00متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/11/3017:0017:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/11/3009:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/11/3009:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/11/3008:3010:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/11/3008:3009:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/11/3010:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/11/3008:0010:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/11/3014:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/11/3011:3013:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/11/3016:0018:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/3009:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلايكشنبه1401/11/3009:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/11/3009:0012:00فلوشیپ نازائی
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/11/3010:0011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/11/3008:0011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/11/3013:3014:00متخصص