تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضيحات
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/07/0208:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/07/0208:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/07/0210:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/07/0210:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینشنبه1401/07/0215:0016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/07/0216:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/07/0208:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/07/0208:0009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیشنبه1401/07/0210:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/07/0214:0015:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/07/0216:3018:00فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/0210:3012:00فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/07/0214:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/07/0210:0012:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/07/0208:0010:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/07/0210:3012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/07/0209:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/07/0210:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/07/0214:0015:00متخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/07/0208:3009:30متخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/07/0212:0013:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/07/0214:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/0210:0010:30متخصص
پوستخانمخادمي فائزهشنبه1401/07/0209:0010:00تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/07/0210:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/07/0215:3016:00فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/0208:0010:00فوق تخصص
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/07/0211:0012:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/07/0209:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/07/0211:0012:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/0208:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداشنبه1401/07/0210:0012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/07/0209:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/07/0215:0016:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/07/0209:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/07/0217:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/07/0417:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/07/0410:0011:00فلوشیپ
تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1401/07/0408:3009:30متخصص تغذیه
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/07/0412:0013:00متخصص روانپزشک
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/07/0411:0012:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/07/0409:0011:00فلوشیپ
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/07/0408:3009:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/07/0415:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/07/0408:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/07/0409:3010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/07/0408:3009:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/07/0410:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/07/0414:0014:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/07/0408:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/07/0411:0012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/07/0408:0009:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/07/0415:3016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/07/0410:0011:00متخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/07/0410:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/07/0415:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/07/0410:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/07/0408:3010:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/07/0416:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیدوشنبه1401/07/0416:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/07/0411:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/07/0408:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/0410:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/0415:0016:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/07/0408:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/07/0408:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/07/0408:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/07/0410:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/07/0414:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/07/0416:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/07/0416:3017:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/07/0608:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/07/0610:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/07/0614:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/07/0615:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/07/0610:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/07/0608:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/07/0614:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/07/0608:3009:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهچهارشنبه1401/07/0608:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/07/0610:3011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/07/0608:0009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/07/0615:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/07/0610:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/07/0616:3017:30فوق تخصص
داروسازانآقامحمدپور اميرهوشنگچهارشنبه1401/07/0614:0016:00متخصص داروسازی بالینی
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/07/0610:0012:00متخصص روانپزشک
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/07/0610:0012:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/07/0614:3016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/07/0614:0015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/07/0616:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/07/0610:0011:00متخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/07/0610:0011:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/07/0608:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیدچهارشنبه1401/07/0612:0013:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1401/07/0610:3011:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/07/0609:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/07/0615:3016:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/07/0614:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1401/07/0611:0011:30فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/07/0608:3010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/07/0611:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/07/0617:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاچهارشنبه1401/07/0614:0014:30متخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/07/0609:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/07/0611:0012:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاچهارشنبه1401/07/0608:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/07/0609:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداچهارشنبه1401/07/0615:0016:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/07/0609:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیپنجشنبه1401/07/0712:0013:00فوق تخصص کلیه
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/07/0710:0011:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/07/0709:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/07/0710:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/07/0708:3009:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/07/0714:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/07/0707:3008:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/07/0710:3011:00متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/07/0715:0015:30متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/07/0709:3010:30فوق تخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/07/0709:0010:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/07/0710:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/07/0712:3013:30متخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/07/0713:0014:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/07/0708:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/07/0710:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/07/0715:0017:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/07/0711:3012:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/07/0711:0013:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/07/0708:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/07/0714:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/07/0715:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارپنجشنبه1401/07/0716:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/07/0710:3011:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/07/0710:3011:30فلوشیپ
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/07/0714:3015:00فوق تخصص روانپزشکی کودکان
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/07/0708:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/07/0709:0010:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/07/0710:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/07/0708:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/07/0714:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/07/0716:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/07/0908:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/07/0908:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/07/0910:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینشنبه1401/07/0915:0016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/07/0914:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/07/0910:0011:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/07/0916:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/07/0908:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/0909:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/07/0908:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/07/0908:0009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیشنبه1401/07/0910:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/07/0914:0015:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/07/0916:3018:00فوق تخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/07/0908:0009:30فوق تخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/07/0908:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/07/0914:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/07/0910:0012:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/07/0910:3012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/07/0910:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/07/0909:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/07/0914:0015:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/07/0912:0013:00فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/07/0908:3009:30متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/07/0909:0012:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/07/0910:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/07/0915:3016:00فلوشیپ
پوستخانمخادمي فائزهشنبه1401/07/0909:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/0910:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/07/0914:0014:30فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/07/0914:0014:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/0908:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداشنبه1401/07/0910:0012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/07/0915:0016:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/07/0912:3013:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/07/0909:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/07/0911:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/07/0917:0017:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/07/0911:0012:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/07/0909:0011:00فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/07/0911:0012:00فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/0908:0010:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/07/1011:3012:00فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیيكشنبه1401/07/1014:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیيكشنبه1401/07/1009:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/07/1008:0008:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/07/1009:0011:00فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/07/1010:0011:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/07/1010:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/07/1016:0016:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/07/1008:0008:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/07/1009:0010:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/07/1014:0014:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/07/1008:3010:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/07/1009:0012:00متخصص
گوارشآقاقنائی امیديكشنبه1401/07/1011:0012:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/07/1008:3009:30فوق تخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/07/1008:0009:00فوق تخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/07/1010:0011:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/07/1010:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/07/1009:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/07/1010:0011:30متخصص
داخلیخانمغلامی گلنازيكشنبه1401/07/1016:0017:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/07/1008:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/07/1009:0010:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/07/1011:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقامحمودی قرائی علیرضايكشنبه1401/07/1016:3017:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/07/1008:3010:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/07/1016:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهيكشنبه1401/07/1010:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/07/1008:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/07/1010:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/07/1010:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/07/1008:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/07/1010:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/07/1014:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/07/1008:0009:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/07/1016:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/07/1014:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/07/1108:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/07/1110:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/07/1110:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/07/1116:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/07/1116:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/07/1114:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/07/1108:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/07/1108:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/07/1108:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/1110:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/1115:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1401/07/1109:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/07/1108:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینودوشنبه1401/07/1109:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/07/1109:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/07/1108:0009:00فلوشیپ نازائی
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیدوشنبه1401/07/1116:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/07/1111:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/07/1116:3017:30فوق تخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/07/1108:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/07/1110:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/07/1115:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/07/1110:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/07/1115:3016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/07/1108:0009:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/07/1108:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/07/1111:0012:00فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/07/1109:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/07/1114:0014:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/07/1110:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/07/1108:3009:00فلوشیپ
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/07/1112:0013:00متخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/07/1117:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/07/1110:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/07/1112:0013:00فوق تخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/07/1109:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/07/1111:0012:00فلوشیپ
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/07/1108:3009:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/07/1115:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/07/1108:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/07/1109:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/07/1211:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/07/1215:3016:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/07/1208:0008:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدسه شنبه1401/07/1208:0010:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیسه شنبه1401/07/1214:0014:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/07/1214:0014:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/07/1210:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/07/1208:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/07/1210:3011:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهسه شنبه1401/07/1210:3011:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/07/1212:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/07/1214:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودسه شنبه1401/07/1216:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
پوستخانمخادمي فائزهسه شنبه1401/07/1209:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/07/1210:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/07/1217:3018:30متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/07/1208:3009:00متخصص روانپزشک
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/07/1211:0012:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدسه شنبه1401/07/1216:0016:30فلوشیپ
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/07/1209:0012:00متخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/07/1208:0009:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/07/1208:3008:30متخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/07/1211:0012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراسه شنبه1401/07/1210:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/07/1209:0010:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/07/1210:0012:00فوق تخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/07/1208:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/07/1210:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/07/1211:0013:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/07/1214:0015:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/07/1208:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفیجان امنهسه شنبه1401/07/1215:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/07/1215:3016:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/07/1208:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/07/1209:0010:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/07/1210:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/07/1214:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/07/1208:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/07/1208:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/07/1209:0010:30متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/07/1409:0010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/07/1408:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارپنجشنبه1401/07/1416:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/07/1416:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/07/1414:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/07/1410:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/07/1410:3011:30فلوشیپ
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/07/1414:3015:00فوق تخصص روانپزشکی کودکان
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/07/1415:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/07/1410:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوپنجشنبه1401/07/1409:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/07/1409:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/07/1414:0015:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/07/1411:0013:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/07/1408:3010:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/07/1410:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/07/1415:0017:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/07/1408:0010:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/07/1411:3012:30فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/07/1413:0014:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/07/1410:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/07/1412:3013:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/07/1409:0010:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/07/1409:3010:30فوق تخصص روانپزشک
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/07/1410:3011:00متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/07/1415:0015:30متخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/07/1409:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/07/1408:3009:00فلوشیپ
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/07/1407:3008:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/07/1414:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/07/1410:3011:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/07/1410:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیپنجشنبه1401/07/1412:0013:00فوق تخصص کلیه
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/07/1609:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/07/1611:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/07/1617:0017:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/1608:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداشنبه1401/07/1610:0012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/07/1612:3013:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/07/1615:0016:00فوق تخصص
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/07/1611:0012:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/07/1611:0012:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/07/1609:0011:00فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/1608:0010:00فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/07/1614:0014:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/07/1610:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/07/1615:3016:00فلوشیپ
پوستخانمخادمي فائزهشنبه1401/07/1609:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/1610:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/07/1614:0014:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/07/1608:3009:30متخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/07/1612:0013:00فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/07/1609:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/07/1614:0015:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/07/1609:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/07/1610:0011:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/07/1616:3018:30فوق تخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/07/1608:0009:30فوق تخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/07/1608:0010:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/07/1610:0012:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/07/1614:3016:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیشنبه1401/07/1610:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/07/1614:0015:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/07/1608:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/07/1616:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/07/1608:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/07/1608:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/1609:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/07/1608:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/07/1608:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/07/1610:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/07/1610:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/07/1614:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینشنبه1401/07/1615:0016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/07/1710:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/07/1708:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/07/1710:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/07/1714:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/07/1710:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/07/1708:0009:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/07/1716:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/07/1714:0015:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/07/1716:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/07/1708:3010:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهيكشنبه1401/07/1710:3011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقامحمودی قرائی علیرضايكشنبه1401/07/1716:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/07/1711:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/07/1709:0010:00فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/07/1708:3010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/07/1709:0010:00متخصص
داخلیخانمغلامی گلنازيكشنبه1401/07/1716:0017:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/07/1710:0011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/07/1710:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/07/1709:0012:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/07/1708:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیديكشنبه1401/07/1711:0012:00فوق تخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/07/1708:0009:00فوق تخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/07/1710:0011:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/07/1709:0010:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/07/1714:0014:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/07/1708:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/07/1710:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/07/1708:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/07/1716:0016:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/07/1711:3012:00فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیيكشنبه1401/07/1714:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/07/1708:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیيكشنبه1401/07/1709:3010:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/07/1709:0011:00فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/07/1710:0011:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/07/1812:0013:00متخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/07/1817:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/07/1810:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/07/1812:0013:00فوق تخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/07/1809:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/07/1811:0012:00فلوشیپ
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/07/1808:3009:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/07/1815:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/07/1809:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/07/1808:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/07/1816:0016:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/07/1808:3009:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/07/1810:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/07/1814:0014:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/07/1808:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/07/1811:0012:00فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/07/1809:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/07/1815:3016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/07/1808:0009:00متخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/07/1810:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/07/1815:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/07/1810:0011:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/07/1816:3017:30فوق تخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/07/1808:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/07/1810:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیدوشنبه1401/07/1816:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/07/1811:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/07/1808:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/07/1808:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/07/1809:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1401/07/1809:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/07/1808:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/1810:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/1815:0016:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/07/1808:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/07/1810:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/07/1810:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/07/1816:3017:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/07/1814:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/07/1816:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/07/1808:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/07/1808:3009:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/07/1910:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/07/1914:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/07/1908:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/07/1908:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/07/1909:0010:30متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
زنان، زایمان و نازائیخانمفیجان امنهسه شنبه1401/07/1915:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/07/1915:3016:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/07/1908:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/07/1909:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/07/1908:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/07/1914:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/07/1911:0013:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/07/1908:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/07/1910:0012:00متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/07/1910:0012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراسه شنبه1401/07/1910:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/07/1909:0010:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/07/1909:0012:00متخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/07/1912:0013:00فوق تخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/07/1912:0013:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/07/1911:0012:00فوق تخصص
پوستخانمخادمي فائزهسه شنبه1401/07/1909:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدسه شنبه1401/07/1916:0016:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/07/1910:3011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/07/1917:3018:30متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/07/1911:0012:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/07/1908:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/07/1910:3011:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهسه شنبه1401/07/1910:3011:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودسه شنبه1401/07/1916:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/07/1914:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/07/1912:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدسه شنبه1401/07/1908:0010:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/07/1908:0008:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/07/1915:3016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/07/1911:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیسه شنبه1401/07/1914:0014:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/07/1914:0014:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/07/1910:0011:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداچهارشنبه1401/07/2015:0016:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/07/2009:3010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/07/2009:0009:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/07/2009:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/07/2011:0012:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاچهارشنبه1401/07/2014:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/07/2017:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/07/2011:0011:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/07/2014:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1401/07/2011:0011:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/07/2015:3016:00فلوشیپ
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/07/2009:3010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1401/07/2010:3011:30متخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/07/2010:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیدچهارشنبه1401/07/2012:0013:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/07/2008:3009:30فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/07/2009:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/07/2010:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/07/2016:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/07/2014:0015:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/07/2010:0012:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/07/2014:3016:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/07/2008:3010:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/07/2016:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/07/2010:0012:00متخصص روانپزشک
داروسازانآقامحمدپور اميرهوشنگچهارشنبه1401/07/2014:0016:00متخصص داروسازی بالینی
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/07/2010:012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/07/2008:0009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/07/2015:0016:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/07/2010:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهچهارشنبه1401/07/2008:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاچهارشنبه1401/07/2008:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/07/2009:3010:30فلوشیپ نازائی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/07/2010:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/07/2015:3016:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/07/2010:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/07/2014:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/07/2014:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/07/2008:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/07/2008:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/07/2110:3011:30فلوشیپ
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/07/2114:3015:00فوق تخصص روانپزشکی کودکان
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/07/2110:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/07/2114:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/07/2116:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارپنجشنبه1401/07/2116:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/07/2108:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/07/2109:0010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/07/2110:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/07/2115:0016:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/07/2114:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/07/2109:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوپنجشنبه1401/07/2109:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/07/2111:0013:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/07/2108:3010:30متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/07/2111:3012:30فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/07/2110:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/07/2115:0017:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/07/2108:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/07/2112:3013:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/07/2110:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/07/2113:0014:30متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاپنجشنبه1401/07/2109:0012:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/07/2109:3010:30فوق تخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/07/2109:0010:00فوق تخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/07/2115:0015:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/07/2110:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/07/2110:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/07/2108:3009:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/07/2114:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/07/2107:3008:00فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/07/2109:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیپنجشنبه1401/07/2112:0013:00فوق تخصص کلیه
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/07/2110:0011:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/2308:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداشنبه1401/07/2310:0012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/07/2315:0016:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/07/2312:3013:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/07/2309:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/07/2311:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/07/2317:0017:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/07/2311:0012:00فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/07/2311:0012:00فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/2308:0010:00فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/07/2314:0014:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/2310:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/07/2314:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/07/2310:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/07/2315:3016:00فلوشیپ
پوستخانمخادمي فائزهشنبه1401/07/2309:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/07/2312:0013:00فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/07/2308:3009:30متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/07/2309:0012:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/07/2310:3012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/07/2309:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/07/2310:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/07/2314:0015:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/07/2308:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/07/2314:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/07/2310:0012:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/07/2316:3018:00فوق تخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/07/2308:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیشنبه1401/07/2310:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/07/2314:0015:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/07/2308:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/07/2308:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/07/2316:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/07/2308:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/2309:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/07/2308:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/07/2308:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/07/2310:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/07/2310:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینشنبه1401/07/2315:0016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/07/2314:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/07/2410:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/07/2410:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/07/2408:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/07/2410:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/07/2414:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/07/2408:0009:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/07/2416:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/07/2414:0015:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/07/2416:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/07/2408:3010:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/07/2408:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/07/2414:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهيكشنبه1401/07/2410:3011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقامحمودی قرائی علیرضايكشنبه1401/07/2416:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/07/2409:0010:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/07/2411:0012:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/07/2408:3010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/07/2410:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/07/2409:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/07/2410:0011:30متخصص
داخلیخانمغلامی گلنازيكشنبه1401/07/2416:0017:30متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/07/2409:0012:00متخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/07/2408:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیديكشنبه1401/07/2411:0012:00فوق تخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/07/2408:0009:00فوق تخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/07/2410:0011:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/07/2410:0011:00فوق تخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/07/2408:3010:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/07/2409:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1401/07/2410:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/07/2416:0016:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/07/2408:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/07/2411:3012:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/07/2414:0014:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/07/2416:0016:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیيكشنبه1401/07/2414:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیيكشنبه1401/07/2409:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1401/07/2408:0008:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/07/2410:0011:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/07/2512:0013:00متخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/07/2517:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/07/2510:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/07/2512:0013:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1401/07/2508:0008:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/07/2509:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/07/2516:0016:30متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/07/2508:3009:30فلوشیپ
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/07/2515:0016:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/07/2511:0012:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/07/2508:3009:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/07/2514:0014:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/07/2510:3011:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/07/2508:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/07/2511:0012:00فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/07/2509:0012:00متخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/07/2510:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظیمی سمیرادوشنبه1401/07/2515:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/07/2510:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/07/2515:3016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/07/2508:0009:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/07/2508:3010:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/07/2516:3017:30فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/07/2510:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیدوشنبه1401/07/2516:3017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/07/2511:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/07/2508:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/07/2509:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینودوشنبه1401/07/2509:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/07/2508:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/07/2508:0009:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1401/07/2509:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/07/2508:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/2510:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/07/2515:0016:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/07/2508:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/07/2510:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/07/2510:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/07/2516:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/07/2516:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/07/2514:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/07/2508:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/07/2508:3009:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/07/2610:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/07/2614:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/07/2608:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/07/2608:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/07/2609:0010:30متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
زنان، زایمان و نازائیخانمفیجان امنهسه شنبه1401/07/2615:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/07/2615:3016:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/07/2608:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/07/2609:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/07/2614:0015:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/07/2608:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/07/2611:0013:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/07/2608:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/07/2610:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراسه شنبه1401/07/2610:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/07/2609:0010:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/07/2610:0012:00فوق تخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/07/2609:0012:00متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/07/2611:0012:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/07/2608:3009:30متخصص روانپزشک
پوستخانمخادمي فائزهسه شنبه1401/07/2609:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/07/2617:3018:30متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/07/2611:0012:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدسه شنبه1401/07/2616:0016:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/07/2610:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/07/2608:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/07/2610:3011:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهسه شنبه1401/07/2610:3011:30متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/07/2612:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/07/2614:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودسه شنبه1401/07/2616:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
جراحی قلب و عروقآقاآذری علیسه شنبه1401/07/2614:0014:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/07/2608:0008:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدسه شنبه1401/07/2608:0010:00فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/07/2611:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1401/07/2615:3016:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/07/2614:0014:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/07/2610:0011:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداچهارشنبه1401/07/2715:0016:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/07/2709:3010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/07/2709:0009:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/07/2709:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/07/2711:0012:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقازارع رضاچهارشنبه1401/07/2714:0014:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/07/2711:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/07/2717:0017:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1401/07/2711:0011:30فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/07/2714:0014:30فوق تخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/07/2709:3010:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/07/2715:3016:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1401/07/2710:3011:30متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/07/2709:0012:00متخصص
گوارشآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1401/07/2710:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاقنائی امیدچهارشنبه1401/07/2712:0013:00فوق تخصص
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/07/2708:3009:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/07/2716:0017:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/07/2710:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکچهارشنبه1401/07/2714:0015:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/07/2710:0012:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/07/2714:3016:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/07/2716:3017:30فوق تخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/07/2708:3010:00متخصص
داروسازانآقامحمدپور اميرهوشنگچهارشنبه1401/07/2714:0016:00متخصص داروسازی بالینی
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/07/2710:0012:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/07/2710:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/07/2708:0009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/07/2715:0016:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهچهارشنبه1401/07/2708:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/07/2710:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاچهارشنبه1401/07/2708:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/07/2709:3010:30فلوشیپ نازائی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/07/2710:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/07/2715:3016:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/07/2708:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/07/2710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/07/2714:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/07/2714:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/07/2708:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/07/2708:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/07/2810:3011:30فلوشیپ
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/07/2814:3015:00فوق تخصص روانپزشکی کودکان
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/07/2808:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/07/2810:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/07/2816:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندی محمدرضاپنجشنبه1401/07/2814:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/07/2808:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممهاجری ترانهپنجشنبه1401/07/2809:0010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارپنجشنبه1401/07/2816:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائری عاطفهپنجشنبه1401/07/2810:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/07/2815:0016:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/07/2814:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوپنجشنبه1401/07/2809:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/07/2809:3010:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/07/2811:0013:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/07/2808:3010:30متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/07/2811:3012:30فوق تخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/07/2810:0012:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/07/2815:0017:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/07/2808:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/07/2812:3013:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/07/2810:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
داخلیخانمحامدعظیمی سمیراپنجشنبه1401/07/2813:0014:30متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاپنجشنبه1401/07/2809:0012:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/07/2809:3010:30فوق تخصص روانپزشک
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/07/2809:0010:00فوق تخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/07/2815:0015:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/07/2810:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/07/2810:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/07/2808:3009:00فلوشیپ
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/07/2807:3008:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/07/2814:0014:30فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژی
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/07/2809:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیپنجشنبه1401/07/2812:0013:00فوق تخصص کلیه
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/07/2810:0011:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/3008:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/3008:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداشنبه1401/07/3010:0012:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/07/3015:0016:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/07/3012:3013:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/07/3009:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/07/3011:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/07/3017:0017:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/07/3011:0012:00فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/07/3011:0012:00فلوشیپ
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/3008:0009:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/3010:3012:00فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/07/3014:0014:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/3010:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/07/3010:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/07/3014:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/07/3010:3011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/07/3015:3016:00فلوشیپ
پوستخانمخادمي فائزهشنبه1401/07/3009:0009:30تخصص بیماری های پوست (درماتولوژی)
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/07/3012:0013:00فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/07/3008:3009:30متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/07/3009:0012:00متخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/07/3010:3012:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/07/3009:0010:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/07/3010:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقایزدانی سیامکشنبه1401/07/3014:0015:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/07/3008:0010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/07/3014:3016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/07/3010:0012:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/07/3016:3018:00فوق تخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/07/3008:0009:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامی محمدشنبه1401/07/3010:3012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزی امیرعلیشنبه1401/07/3010:0011:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/07/3014:0015:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/07/3008:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/07/3016:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشی سهیلاشنبه1401/07/3008:3010:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1401/07/3009:0010:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/07/3008:3010:00فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/07/3008:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/07/3010:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/07/3010:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/07/3014:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینشنبه1401/07/3015:0016:00فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)