تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1402/03/0108:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1402/03/0108:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمگرگاني ديسفاني مهنازدوشنبه1402/03/0110:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1402/03/0114:0015:30اطفال و نوزادان
متخصصآقااوجاني سعيددوشنبه1402/03/0107:3008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاجليليان حسن پور رضادوشنبه1402/03/0115:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1402/03/0111:0012:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیدوشنبه1402/03/0108:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیدوشنبه1402/03/0108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جواددوشنبه1402/03/0110:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1402/03/0108:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهمتی میلاددوشنبه1402/03/0108:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1402/03/0110:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانممودی فاطمهدوشنبه1402/03/0114:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاقلوبي ارشدوشنبه1402/03/0116:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1402/03/0115:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1402/03/0108:3009:30تغذیه
متخصصآقاتوتونی محمدناصردوشنبه1402/03/0112:0013:00جراحی عمومی
فوق تخصصخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1402/03/0112:0013:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهدوشنبه1402/03/0110:0011:00داخلی
فلوشیپآقاآهنيان عليدوشنبه1402/03/0110:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيددوشنبه1402/03/0109:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1402/03/0116:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1402/03/0108:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1402/03/0115:0016:00داخلی
متخصصآقاقوامي سيدحسندوشنبه1402/03/0108:0009:00جراحی اعصاب
متخصصآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1402/03/0110:0011:00جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1402/03/0119:0020:00جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1402/03/0116:3017:30جراحی اعصاب
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1402/03/0109:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوددوشنبه1402/03/0110:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1402/03/0109:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزند زيبادوشنبه1402/03/0108:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگاردوشنبه1402/03/0110:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1402/03/0109:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1402/03/0116:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانمملکيان مريمدوشنبه1402/03/0114:3015:30جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1402/03/0108:3009:30داخلی
فوق تخصصخانمموسوی مهسادوشنبه1402/03/0110:3012:30ریه
فوق تخصصآقاشمالی علیدوشنبه1402/03/0116:0017:00جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشکخانمصمدي رويادوشنبه1402/03/0112:3013:30روانپزشکی
فلوشیپآقامحسني مجيددوشنبه1402/03/0108:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1402/03/0115:0016:00چشم
فلوشیپآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1402/03/0108:3009:00چشم
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1402/03/0110:0011:00چشم
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1402/03/0108:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1402/03/0116:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسیندوشنبه1402/03/0110:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپ طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1402/03/0116:0016:30طب خواب
فلوشیپ نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1402/03/0108:0008:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1402/03/0110:0011:00چشم
فوق تخصصآقاشادکام اميددوشنبه1402/03/0108:3009:30گوارش
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1402/03/0111:3012:00گوارش
فلوشیپ نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1402/03/0108:0008:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1402/03/0211:0011:30گوارش
فوق تخصصآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1402/03/0208:0008:30گوارش
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیسه شنبه1402/03/0210:0011:00چشم
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/0209:0009:30مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/0214:0014:30مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادسه شنبه1402/03/0211:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1402/03/0209:3010:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينسه شنبه1402/03/0209:3010:30چشم
متخصص روانپزشکآقاوثوق ايرجسه شنبه1402/03/0208:3009:30اعصاب و روان
فوق تخصصآقاتوحیدی محمدسه شنبه1402/03/0210:0012:00ریه
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1402/03/0217:0018:00جراحی عمومی
متخصص داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1402/03/0215:0016:00داخلی
متخصصآقاميرصادقي عليسه شنبه1402/03/0216:0017:00جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروماآقاطاهري رضاسه شنبه1402/03/0212:0013:00جراحی عروق
فوق تخصصخانمبیرجندی بتولسه شنبه1402/03/0210:0011:30داخلی غدد
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1402/03/0210:0011:00داخلی
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/0208:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1402/03/0212:0013:00داخلی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1402/03/0215:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهسه شنبه1402/03/0210:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1402/03/0215:3017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1402/03/0210:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1402/03/0208:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودسه شنبه1402/03/0208:3009:30جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقازندباف تورجسه شنبه1402/03/0211:3012:30جراحی عمومی
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1402/03/0211:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1402/03/0217:0018:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1402/03/0209:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشسه شنبه1402/03/0208:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1402/03/0215:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدسه شنبه1402/03/0210:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1402/03/0214:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدسه شنبه1402/03/0208:0009:00داخلی
متخصصآقاشريفي دلوئي سيدرضاسه شنبه1402/03/0214:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خانمگرایلی پریساسه شنبه1402/03/0209:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1402/03/0215:0017:00تغذیه
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1402/03/0209:0010:00رادیولوژی
فلوشیپآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1402/03/0214:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1402/03/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1402/03/0216:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1402/03/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/0208:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1402/03/0210:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانمخراسانی عفتسه شنبه1402/03/0214:0014:30داخلی غدد
متخصصآقااراسته فرزادسه شنبه1402/03/0211:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروزي اميرعليسه شنبه1402/03/0208:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/0208:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/0210:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/0210:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1402/03/0309:0009:30اطفال و نوزادان
متخصص اطفالخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1402/03/0310:3011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1402/03/0308:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1402/03/0310:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1402/03/0314:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1402/03/0314:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1402/03/0308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمامینیان فریماهچهارشنبه1402/03/0308:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1402/03/0310:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1402/03/0308:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1402/03/0310:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1402/03/0315:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1402/03/0309:3011:00پوست
خانمدلارامی هاجرچهارشنبه1402/03/0309:0010:00کارشناسان تغذیه
فلوشیپآقاآهنيان عليچهارشنبه1402/03/0309:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهچهارشنبه1402/03/0310:0011:00داخلی
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1402/03/0311:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1402/03/0316:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/0312:3013:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/0308:3009:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/0315:3016:30جراحی اعصاب
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودچهارشنبه1402/03/0310:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1402/03/0309:0010:00جراحی عمومی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1402/03/0314:0015:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمبلندی سمیهچهارشنبه1402/03/0309:3009:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهچهارشنبه1402/03/0308:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1402/03/0314:0016:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1402/03/0310:0011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1402/03/0308:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1402/03/0314:3015:30داخلی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1402/03/0316:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1402/03/0308:3009:30داخلی
فوق تخصصخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1402/03/0308:3010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقاشمالی علیچهارشنبه1402/03/0316:0017:00جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1402/03/0310:0011:30روانپزشکی
فلوشیپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1402/03/0309:0011:00چشم
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1402/03/0310:3011:30چشم
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1402/03/0310:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاخادم جلالچهارشنبه1402/03/0315:3016:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1402/03/0313:0013:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1402/03/0316:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1402/03/0312:0013:00گوارش
متخصصخانماميني موناچهارشنبه1402/03/0308:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/0310:0011:00گوارش
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/0410:0011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنايبي مينوپنجشنبه1402/03/0408:0010:00زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1402/03/0415:3016:00اعصاب و روان
فوق تخصصآقاشادکام اميدپنجشنبه1402/03/0411:0012:00گوارش
متخصصخانماميني موناپنجشنبه1402/03/0408:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیپنجشنبه1402/03/0410:0011:00چشم
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1402/03/0410:0011:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1402/03/0410:0011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينپنجشنبه1402/03/0409:3010:30چشم
فوق تخصص روانپزشکآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1402/03/0409:3011:00اعصاب و روان
فلوشیپآقامحسني مجيدپنجشنبه1402/03/0408:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1402/03/0407:3008:00جراحی عروق
متخصص جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1402/03/0414:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1402/03/0410:0011:30داخلی
فوق تخصصآقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1402/03/0410:3012:00آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1402/03/0413:0014:00داخلی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/0409:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبصیری شیواپنجشنبه1402/03/0408:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1402/03/0410:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاپنجشنبه1402/03/0410:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1402/03/0415:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1402/03/0409:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1402/03/0408:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1402/03/0411:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیپنجشنبه1402/03/0417:0018:00جراحی اعصاب
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1402/03/0415:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1402/03/0410:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدپنجشنبه1402/03/0409:0010:0کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهپنجشنبه1402/03/0415:0016:00داخلی
متخصصآقاکرداری سعیدپنجشنبه1402/03/0408:0009:30داخلی
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1402/03/0414:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1402/03/0411:0012:30روماتولوژیست
خانمگرایلی پریساپنجشنبه1402/03/0409:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1402/03/0415:0016:00پوست
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1402/03/0408:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1402/03/0410:0012:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاناظمی سعیدپنجشنبه1402/03/0411:3012:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1402/03/0414:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1402/03/0416:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقااراسته فرزادپنجشنبه1402/03/0411:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1402/03/0408:3010:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهپنجشنبه1402/03/0408:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1402/03/0410:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1402/03/0608:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروزي اميرعليشنبه1402/03/0610:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1402/03/0608:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1402/03/0610:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1402/03/0614:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1402/03/0614:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقااژدری محمدشنبه1402/03/0615:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماحمدي مريمشنبه1402/03/0614:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جوادشنبه1402/03/0614:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیشنبه1402/03/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1402/03/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1402/03/0610:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهشنبه1402/03/0608:3009:30تغذیه
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهشنبه1402/03/0610:3011:30داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیشنبه1402/03/0618:0020:00رادیولوژی
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1402/03/0616:3018:00روماتولوژیست
فوق تخصصآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1402/03/0615:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدشنبه1402/03/0608:0009:00داخلی
فلوشیپآقاآهنيان عليشنبه1402/03/0609:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهشنبه1402/03/0610:0011:00داخلی
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدشنبه1402/03/0611:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1402/03/0616:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1402/03/0611:3012:30جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1402/03/0619:3020:30جراحی اعصاب
متخصصآقاحميد عليرضاشنبه1402/03/0608:3009:30جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1402/03/0610:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمفغانی صدیقهشنبه1402/03/0610:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1402/03/0608:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1402/03/0608:0010:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمبلندی سمیهشنبه1402/03/0612:3012:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاشنبه1402/03/0608:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1402/03/0616:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1402/03/0614:3015:30داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضاشنبه1402/03/0614:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاشنبه1402/03/0614:3015:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1402/03/0609:3010:30چشم
متخصص روانپزشکخانمفرجی راد سانازشنبه1402/03/0608:3009:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمموسوی مهساشنبه1402/03/0610:3012:30ریه
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينشنبه1402/03/0610:3011:30چشم
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/0615:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیشنبه1402/03/0610:0011:00چشم
متخصصآقاامیری حسینشنبه1402/03/0610:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1402/03/0609:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1402/03/0609:0010:0جراحی اعصاب
متخصصخانمفغانی صدیقهشنبه1402/03/0615:0016:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائیخانمجلالياني سمانهشنبه1402/03/0615:3016:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسيكشنبه1402/03/0708:3009:30گوارش
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1402/03/0709:0009:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1402/03/0710:0011:00چشم
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزاديكشنبه1402/03/0710:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميديكشنبه1402/03/0711:0012:00گوارش
متخصصخانماسماعيلي مريميكشنبه1402/03/0714:0015:30مغز و اعصاب
متخصصخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1402/03/0710:0011:00چشم
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1402/03/0708:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضي فرشتهيكشنبه1402/03/0716:0016:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاخادم جلاليكشنبه1402/03/0711:3012:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقابلوريان علي اصغريكشنبه1402/03/0709:0012:00جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریميكشنبه1402/03/0715:0017:00روانپزشکی
فوق تخصصخانمبیرجندی بتوليكشنبه1402/03/0710:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمغلامي گلنازيكشنبه1402/03/0716:0017:00داخلی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1402/03/0708:3009:30داخلی
متخصصآقاميرصادقي علييكشنبه1402/03/0716:3017:00جراحی عمومی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1402/03/0708:3011:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضايكشنبه1402/03/0714:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینيكشنبه1402/03/0710:0011:00داخلی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1402/03/0708:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1402/03/0708:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1402/03/0710:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1402/03/0711:3012:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبرزگر پریيكشنبه1402/03/0716:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1402/03/0714:3016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوديكشنبه1402/03/0708:3009:30جراحی عمومی
متخصصآقافرجی راد محمديكشنبه1402/03/0717:0018:00جراحی اعصاب
متخصصخانمعین افشار مژگانيكشنبه1402/03/0710:0011:00جراحی عمومی
متخصصآقاتاج دینی شهابيكشنبه1402/03/0709:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1402/03/0711:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشيكشنبه1402/03/0708:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرايكشنبه1402/03/0719:0020:30داخلی
فلوشیپآقامحسني مجيديكشنبه1402/03/0716:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصص کلیهآقاعماد زاده علييكشنبه1402/03/0714:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1402/03/0708:0011:00پوست
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1402/03/0712:0013:00داخلی قلب و عروق
خانمدلارامی هاجريكشنبه1402/03/0709:0010:00کارشناسان تغذیه
فلوشیپآقاجباری فرهاديكشنبه1402/03/0709:0010:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهاشمی الهاميكشنبه1402/03/0708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1402/03/0714:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1402/03/0715:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهيكشنبه1402/03/0710:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1402/03/0714:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقارضازاده جعفريكشنبه1402/03/0709:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1402/03/0712:0014:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاجليليان حسن پور رضايكشنبه1402/03/0715:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1402/03/0709:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریميكشنبه1402/03/0713:3014:00اطفال و نوزادان
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1402/03/0808:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1402/03/0808:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمگرگاني ديسفاني مهنازدوشنبه1402/03/0810:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاجليليان حسن پور رضادوشنبه1402/03/0815:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1402/03/0811:0012:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااوجاني سعيددوشنبه1402/03/0807:3008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1402/03/0814:0015:30اطفال و نوزادان
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جواددوشنبه1402/03/0810:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیدوشنبه1402/03/0808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1402/03/0810:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاهمتی میلاددوشنبه1402/03/0808:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1402/03/0808:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1402/03/0815:3016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاقلوبي ارشدوشنبه1402/03/0816:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانممودی فاطمهدوشنبه1402/03/0814:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاتوتونی محمدناصردوشنبه1402/03/0812:0013:00جراحی عمومی
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1402/03/0808:3009:30تغذیه
متخصصخانمحامدی صفيهدوشنبه1402/03/0810:0011:00داخلی
فوق تخصصخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1402/03/0812:0013:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاآهنيان عليدوشنبه1402/03/0810:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1402/03/0816:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1402/03/0815:0016:00داخلی
متخصصآقاقوامي سيدحسندوشنبه1402/03/0808:0009:00جراحی اعصاب
متخصصآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1402/03/0810:0011:00جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1402/03/0816:3017:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1402/03/0819:0020:00جراحی اعصاب
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1402/03/0809:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوددوشنبه1402/03/0810:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1402/03/0809:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگاردوشنبه1402/03/0810:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزند زيبادوشنبه1402/03/0808:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1402/03/0816:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1402/03/0809:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمملکيان مريمدوشنبه1402/03/0814:3015:30جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1402/03/0808:3009:30داخلی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1402/03/0815:0016:00چشم
فلوشیپآقامحسني مجيددوشنبه1402/03/0808:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمموسوی مهسادوشنبه1402/03/0810:3012:30ریه
متخصص روانپزشکخانمصمدي رويادوشنبه1402/03/0812:3013:30روانپزشکی
فوق تخصصآقاشمالی علیدوشنبه1402/03/0816:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1402/03/0810:0011:00چشم
فلوشیپآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1402/03/0808:3009:00چشم
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1402/03/0808:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1402/03/0816:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسیندوشنبه1402/03/0810:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1402/03/0810:0011:00چشم
فلوشیپ طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1402/03/0816:0016:30طب خواب
فوق تخصصآقاشادکام اميددوشنبه1402/03/0808:3009:30گوارش
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1402/03/0811:3012:00گوارش
فوق تخصصآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1402/03/0908:0008:30گوارش
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1402/03/0911:0011:30گوارش
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیسه شنبه1402/03/0910:0011:00چشم
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/0909:0009:30مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادسه شنبه1402/03/0911:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/0914:0014:30مغز و اعصاب
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينسه شنبه1402/03/0909:3010:30چشم
متخصصآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1402/03/0909:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاتوحیدی محمدسه شنبه1402/03/0910:0012:00ریه
متخصص روانپزشکآقاوثوق ايرجسه شنبه1402/03/0908:3009:30اعصاب و روان
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1402/03/0917:0018:00جراحی عمومی
متخصص داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1402/03/0915:0016:00داخلی
متخصصآقاميرصادقي عليسه شنبه1402/03/0916:0017:00جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروماآقاطاهري رضاسه شنبه1402/03/0912:0013:00جراحی عروق
فوق تخصصخانمبیرجندی بتولسه شنبه1402/03/0910:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/0908:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1402/03/0912:0013:00داخلی
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1402/03/0910:0011:00داخلی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1402/03/0915:3016:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1402/03/0915:3017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهسه شنبه1402/03/0910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1402/03/0910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1402/03/0908:3010:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقازندباف تورجسه شنبه1402/03/0911:3012:30جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودسه شنبه1402/03/0908:3009:30جراحی عمومی
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1402/03/0911:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1402/03/0917:0018:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1402/03/0909:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشسه شنبه1402/03/0908:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1402/03/0915:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدسه شنبه1402/03/0910:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1402/03/0914:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدسه شنبه1402/03/0908:0009:00داخلی
خانمگرایلی پریساسه شنبه1402/03/0909:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1402/03/0915:0017:00تغذیه
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1402/03/0909:0010:00رادیولوژی
فلوشیپآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1402/03/0914:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاشريفي دلوئي سيدرضاسه شنبه1402/03/0914:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1402/03/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1402/03/0916:0017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1402/03/0910:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1402/03/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقابهروزي اميرعليسه شنبه1402/03/0908:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمخراسانی عفتسه شنبه1402/03/0914:0014:30داخلی غدد
متخصصآقااراسته فرزادسه شنبه1402/03/0911:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/0910:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/0910:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/0908:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1402/03/0916:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1402/03/1008:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص اطفالخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1402/03/1010:3011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1402/03/1009:0009:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1402/03/1014:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1402/03/1010:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1402/03/1014:0014:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1402/03/1008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1402/03/1014:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمامینیان فریماهچهارشنبه1402/03/1008:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1402/03/1010:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1402/03/1008:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقااشراقي عليچهارشنبه1402/03/1015:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1402/03/1010:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1402/03/1015:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1402/03/1009:3011:00پوست
خانمدلارامی هاجرچهارشنبه1402/03/1009:0010:00کارشناسان تغذیه
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1402/03/1011:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاآهنيان عليچهارشنبه1402/03/1009:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهچهارشنبه1402/03/1010:0011:00داخلی
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1402/03/1016:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/1012:3013:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/1008:3009:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/1015:3016:30جراحی اعصاب
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودچهارشنبه1402/03/1010:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1402/03/1009:0010:00جراحی عمومی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1402/03/1014:0015:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمبلندی سمیهچهارشنبه1402/03/1009:3009:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهچهارشنبه1402/03/1008:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1402/03/1014:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1402/03/1016:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1402/03/1014:3015:30داخلی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1402/03/1010:0011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1402/03/1008:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1402/03/1008:3009:30داخلی
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1402/03/1010:0011:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1402/03/1008:3010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقاشمالی علیچهارشنبه1402/03/1016:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1402/03/1010:3011:30چشم
فلوشیپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1402/03/1009:0011:00چشم
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1402/03/1010:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاخادم جلالچهارشنبه1402/03/1015:3016:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1402/03/1013:0013:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1402/03/1012:0013:00گوارش
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1402/03/1016:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماميني موناچهارشنبه1402/03/1008:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/1010:0011:00گوارش
متخصصخانمنايبي مينوپنجشنبه1402/03/1108:0010:00زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصآقاشادکام اميدپنجشنبه1402/03/1111:0012:00گوارش
فوق تخصص روانپزشکی کودکانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1402/03/1115:3016:00اعصاب و روان
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/1110:0011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانماميني موناپنجشنبه1402/03/1108:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاسلطانی فر مهدیپنجشنبه1402/03/1110:0011:00چشم
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1402/03/1110:0011:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1402/03/1110:0011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينپنجشنبه1402/03/1109:3010:30چشم
فوق تخصص روانپزشکآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1402/03/1109:3011:00اعصاب و روان
فلوشیپآقامحسني مجيدپنجشنبه1402/03/1108:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1402/03/1110:0011:30داخلی
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1402/03/1107:3008:00جراحی عروق
متخصص جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1402/03/1114:0015:00جراحی عمومی
فوق تخصصآقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1402/03/1110:3012:00آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1402/03/1113:0014:00داخلی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/1109:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبصیری شیواپنجشنبه1402/03/1108:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1402/03/1110:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاپنجشنبه1402/03/1110:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1402/03/1115:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1402/03/1109:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1402/03/1108:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1402/03/1111:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیپنجشنبه1402/03/1117:0018:00جراحی اعصاب
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1402/03/1115:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1402/03/1110:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهپنجشنبه1402/03/1115:0016:00داخلی
متخصصآقاکرداری سعیدپنجشنبه1402/03/1108:0009:30داخلی
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1402/03/1111:0012:30روماتولوژیست
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1402/03/1114:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خانمگرایلی پریساپنجشنبه1402/03/1109:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1402/03/1115:0016:00پوست
فلوشیپآقاناظمی سعیدپنجشنبه1402/03/1111:3012:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1402/03/1116:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1402/03/1114:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1402/03/1108:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1402/03/1110:0012:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1402/03/1108:3010:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااراسته فرزادپنجشنبه1402/03/1111:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهپنجشنبه1402/03/1108:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1402/03/1110:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1402/03/1308:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1402/03/1308:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقابهروزي اميرعليشنبه1402/03/1310:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1402/03/1310:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1402/03/1314:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1402/03/1314:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقااژدری محمدشنبه1402/03/1315:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماحمدي مريمشنبه1402/03/1314:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جوادشنبه1402/03/1314:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیشنبه1402/03/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1402/03/1310:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1402/03/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهشنبه1402/03/1308:3009:30تغذیه
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهشنبه1402/03/1310:3011:30داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیشنبه1402/03/1318:0020:00رادیولوژی
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1402/03/1316:3018:00روماتولوژیست
فوق تخصصآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1402/03/1315:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدشنبه1402/03/1308:0009:00داخلی
فلوشیپآقاآهنيان عليشنبه1402/03/1309:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهشنبه1402/03/1310:0011:00داخلی
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدشنبه1402/03/1311:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1402/03/1316:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1402/03/1311:3012:30جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1402/03/1319:3020:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1402/03/1310:0011:00جراحی عمومی
متخصصآقاحميد عليرضاشنبه1402/03/1308:3009:30جراحی عمومی
متخصصخانمفغانی صدیقهشنبه1402/03/1310:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1402/03/1308:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1402/03/1308:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاشنبه1402/03/1308:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1402/03/1316:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1402/03/1314:3015:30داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضاشنبه1402/03/1314:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاشنبه1402/03/1314:3015:30جراحی اعصاب
متخصص روانپزشکخانمفرجی راد سانازشنبه1402/03/1308:3009:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمموسوی مهساشنبه1402/03/1310:3012:30ریه
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/1315:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/1315:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسینشنبه1402/03/1310:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1402/03/1309:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1402/03/1309:0010:00جراحی اعصاب
متخصصخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1402/03/1411:3012:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1402/03/1508:3009:30تغذیه
خانمگرایلی پریساسه شنبه1402/03/1609:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1402/03/1615:0017:00تغذیه
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1402/03/1609:0010:00رادیولوژی
فلوشیپآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1402/03/1614:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاشريفي دلوئي سيدرضاسه شنبه1402/03/1614:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1402/03/1614:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدسه شنبه1402/03/1608:0009:00داخلی
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1402/03/1617:0018:00جراحی اعصاب
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1402/03/1611:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1402/03/1609:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشسه شنبه1402/03/1608:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1402/03/1615:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدسه شنبه1402/03/1610:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1402/03/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1402/03/1610:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1402/03/1616:0017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1402/03/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقابهروزي اميرعليسه شنبه1402/03/1608:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااراسته فرزادسه شنبه1402/03/1611:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمخراسانی عفتسه شنبه1402/03/1614:0014:30داخلی غدد
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1402/03/1616:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/1610:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/1608:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/1610:0011:00اطفال و نوزادان
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1402/03/1610:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1402/03/1615:3017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهسه شنبه1402/03/1610:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1402/03/1615:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1402/03/1608:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودسه شنبه1402/03/1608:3009:30جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقازندباف تورجسه شنبه1402/03/1611:3012:30جراحی عمومی
فوق تخصصخانمبیرجندی بتولسه شنبه1402/03/1610:0011:30داخلی غدد
متخصص داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1402/03/1615:0016:30داخلی
فلوشیپ جراحی عروق و تروماآقاطاهري رضاسه شنبه1402/03/1612:0013:00جراحی عروق
متخصصآقاميرصادقي عليسه شنبه1402/03/1616:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1402/03/1617:0018:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1402/03/1610:0011:00داخلی
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/1608:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1402/03/1612:0013:00داخلی
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1402/03/1611:0011:30گوارش
فوق تخصصآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1402/03/1608:0008:30گوارش
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/1614:0014:30مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادسه شنبه1402/03/1611:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/1609:0009:30مغز و اعصاب
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينسه شنبه1402/03/1609:3010:30چشم
متخصصآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1402/03/1609:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاتوحیدی محمدسه شنبه1402/03/1610:0012:00ریه
متخصص روانپزشکآقاوثوق ايرجسه شنبه1402/03/1608:3009:30اعصاب و روان
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1402/03/1710:0011:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1402/03/1708:3010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقاشمالی علیچهارشنبه1402/03/1716:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1402/03/1710:3011:30چشم
فلوشیپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1402/03/1709:0011:00چشم
فلوشیپآقاخادم جلالچهارشنبه1402/03/1715:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1402/03/1710:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماميني موناچهارشنبه1402/03/1708:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1402/03/1716:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1402/03/1713:0013:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1402/03/1712:0013:00گوارش
فوق تخصصآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/1710:0011:00گوارش
متخصصخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1402/03/1708:0009:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1402/03/1710:0011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1402/03/1716:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1402/03/1714:3015:30داخلی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1402/03/1708:3009:30داخلی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودچهارشنبه1402/03/1710:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1402/03/1709:0010:00جراحی عمومی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1402/03/1714:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1402/03/1714:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهچهارشنبه1402/03/1708:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1402/03/1712:0013:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1402/03/1709:0009:30اطفال و نوزادان
متخصص اطفالخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1402/03/1710:3011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1402/03/1708:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1402/03/1714:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1402/03/1714:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1402/03/1710:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1402/03/1710:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1402/03/1708:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقااشراقي عليچهارشنبه1402/03/1715:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1402/03/1714:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1402/03/1708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1402/03/1710:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهچهارشنبه1402/03/1708:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحامدی صفيهچهارشنبه1402/03/1710:0011:00داخلی
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1402/03/1716:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/1712:3013:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/1715:3016:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/1708:3009:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقاآهنيان عليچهارشنبه1402/03/1709:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1402/03/1711:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1402/03/1715:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1402/03/1709:3011:00پوست
خانمدلارامی هاجرچهارشنبه1402/03/1709:0010:00کارشناسان تغذیه
خانمگرایلی پریساپنجشنبه1402/03/1809:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1402/03/1815:0016:00پوست
متخصصآقاکرداری سعیدپنجشنبه1402/03/1808:0009:30داخلی
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1402/03/1814:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1402/03/1811:0012:30روماتولوژیست
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1402/03/1808:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1402/03/1811:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیپنجشنبه1402/03/1817:0018:00جراحی اعصاب
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1402/03/1815:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1402/03/1810:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهپنجشنبه1402/03/1815:0016:00داخلی
فلوشیپآقاناظمی سعیدپنجشنبه1402/03/1811:3012:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1402/03/1814:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1402/03/1816:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1402/03/1808:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1402/03/1810:0012:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1402/03/1808:3010:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااراسته فرزادپنجشنبه1402/03/1811:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهپنجشنبه1402/03/1808:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1402/03/1810:0011:00اطفال و نوزادان
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1402/03/1810:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبصیری شیواپنجشنبه1402/03/1808:3010:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاپنجشنبه1402/03/1810:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1402/03/1815:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1402/03/1809:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1402/03/1810:0011:30داخلی
متخصص جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1402/03/1814:0015:00جراحی عمومی
فوق تخصصآقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1402/03/1810:3012:00آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1402/03/1807:3008:00جراحی عروق
متخصصخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1402/03/1813:0014:00داخلی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/1809:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/1810:0011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنايبي مينوپنجشنبه1402/03/1808:0010:00زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصص روانپزشکی کودکانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1402/03/1815:3016:00اعصاب و روان
فوق تخصصآقاشادکام اميدپنجشنبه1402/03/1811:0012:00گوارش
متخصصخانماميني موناپنجشنبه1402/03/1808:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1402/03/1810:0011:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1402/03/1810:0011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينپنجشنبه1402/03/1809:3010:30چشم
فوق تخصص روانپزشکآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1402/03/1809:3011:00اعصاب و روان
فلوشیپآقامحسني مجيدپنجشنبه1402/03/1808:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1402/03/2009:3010:30چشم
متخصص روانپزشکخانمفرجی راد سانازشنبه1402/03/2008:3009:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمموسوی مهساشنبه1402/03/2010:3012:30ریه
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينشنبه1402/03/2010:3011:30چشم
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/2015:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/2015:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1402/03/2009:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامیری حسینشنبه1402/03/2010:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1402/03/2009:0010:00جراحی اعصاب
فلوشیپ نازائیخانمجلالياني سمانهشنبه1402/03/2015:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاشنبه1402/03/2008:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1402/03/2016:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1402/03/2014:3015:30داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضاشنبه1402/03/2014:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاشنبه1402/03/2014:3015:30جراحی اعصاب
متخصصخانمفغانی صدیقهشنبه1402/03/2010:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمفغانی صدیقهشنبه1402/03/2010:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1402/03/2008:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1402/03/2008:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع مودی مریمشنبه1402/03/2016:0017:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمبلندی سمیهشنبه1402/03/2012:3012:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1402/03/2008:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروزي اميرعليشنبه1402/03/2010:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1402/03/2008:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1402/03/2010:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1402/03/2014:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1402/03/2014:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقااژدری محمدشنبه1402/03/2015:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جوادشنبه1402/03/2014:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانماحمدي مريمشنبه1402/03/2014:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیشنبه1402/03/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1402/03/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1402/03/2010:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدشنبه1402/03/2011:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1402/03/2016:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1402/03/2011:3012:30جراحی اعصاب
متخصصآقاحميد عليرضاشنبه1402/03/2008:3009:30جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1402/03/2010:0011:00جراحی عمومی
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1402/03/2019:3020:30جراحی اعصاب
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1402/03/2016:3018:00روماتولوژیست
فوق تخصصآقاکرباس فروشان جوادشنبه1402/03/2008:0010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1402/03/2015:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدشنبه1402/03/2008:0009:00داخلی
فلوشیپآقاآهنيان عليشنبه1402/03/2009:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهشنبه1402/03/2010:0011:00داخلی
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهشنبه1402/03/2008:3009:30تغذیه
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهشنبه1402/03/2010:3011:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهشنبه1402/03/2010:3011:30داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیشنبه1402/03/2018:0020:00رادیولوژی
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1402/03/2112:0013:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1402/03/2112:0013:00داخلی قلب و عروق
خانمدلارامی هاجريكشنبه1402/03/2109:0010:00کارشناسان تغذیه
فوق تخصص کلیهآقاعماد زاده علييكشنبه1402/03/2114:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1402/03/2108:0011:00پوست
متخصصآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1402/03/2111:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابيكشنبه1402/03/2109:0010:00جراحی اعصاب
متخصصخانمحامدعظيمي سميرايكشنبه1402/03/2119:0020:30داخلی
متخصصآقاآذري پور آرشيكشنبه1402/03/2108:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيديكشنبه1402/03/2116:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهاشمی الهاميكشنبه1402/03/2108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاجباری فرهاديكشنبه1402/03/2109:0010:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1402/03/2114:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهيكشنبه1402/03/2110:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1402/03/2115:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1402/03/2114:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1402/03/2112:0014:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپآقارضازاده جعفريكشنبه1402/03/2109:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاجليليان حسن پور رضايكشنبه1402/03/2115:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمزمانی پور مریميكشنبه1402/03/2113:3014:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1402/03/2109:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1402/03/2108:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1402/03/2110:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1402/03/2108:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1402/03/2111:3012:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1402/03/2114:3016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبرزگر پریيكشنبه1402/03/2116:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوديكشنبه1402/03/2108:3009:30جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانيكشنبه1402/03/2110:0011:00جراحی عمومی
متخصصآقافرجی راد محمديكشنبه1402/03/2117:0018:00جراحی اعصاب
فوق تخصصخانمبیرجندی بتوليكشنبه1402/03/2110:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمغلامي گلنازيكشنبه1402/03/2116:0017:00داخلی
متخصصآقاميرصادقي علييكشنبه1402/03/2116:3017:00جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1402/03/2108:3009:30داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضايكشنبه1402/03/2114:0015:00جراحی عمومی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1402/03/2108:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااریان پور حسینيكشنبه1402/03/2110:0011:00داخلی
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسيكشنبه1402/03/2108:3009:30گوارش
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1402/03/2109:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزاديكشنبه1402/03/2110:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزاديكشنبه1402/03/2110:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريميكشنبه1402/03/2114:0015:30مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميديكشنبه1402/03/2111:0012:00گوارش
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1402/03/2108:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضي فرشتهيكشنبه1402/03/2116:0016:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاخادم جلاليكشنبه1402/03/2111:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1402/03/2110:0011:00چشم
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریميكشنبه1402/03/2115:0017:00روانپزشکی
فوق تخصصآقابلوريان علي اصغريكشنبه1402/03/2109:0012:00جراحی قلب و عروق
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1402/03/2215:0016:00چشم
فلوشیپآقامحسني مجيددوشنبه1402/03/2208:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمموسوی مهسادوشنبه1402/03/2210:3012:30ریه
متخصص روانپزشکخانمصمدي رويادوشنبه1402/03/2212:3013:30روانپزشکی
فوق تخصصآقاشمالی علیدوشنبه1402/03/2216:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1402/03/2210:0011:00چشم
فلوشیپآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1402/03/2208:3009:00چشم
متخصصخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1402/03/2216:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسیندوشنبه1402/03/2210:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1402/03/2208:3009:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1402/03/2216:0016:30طب خواب
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1402/03/2211:3012:00گوارش
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1402/03/2211:3012:00گوارش
فوق تخصصآقاشادکام اميددوشنبه1402/03/2208:3009:30گوارش
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1402/03/2216:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1402/03/2209:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمملکيان مريمدوشنبه1402/03/2214:3015:30جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1402/03/2208:3009:30داخلی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1402/03/2209:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوددوشنبه1402/03/2210:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1402/03/2209:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگاردوشنبه1402/03/2210:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزند زيبادوشنبه1402/03/2208:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1402/03/2208:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1402/03/2208:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمگرگاني ديسفاني مهنازدوشنبه1402/03/2210:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاجليليان حسن پور رضادوشنبه1402/03/2215:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1402/03/2211:0012:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااوجاني سعيددوشنبه1402/03/2207:3008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1402/03/2214:0015:30اطفال و نوزادان
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جواددوشنبه1402/03/2210:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیدوشنبه1402/03/2208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1402/03/2210:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1402/03/2208:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهمتی میلاددوشنبه1402/03/2208:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1402/03/2215:3016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانممودی فاطمهدوشنبه1402/03/2214:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاقلوبي ارشدوشنبه1402/03/2216:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1402/03/2216:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1402/03/2215:0016:00داخلی
متخصصآقاقوامي سيدحسندوشنبه1402/03/2208:0009:00جراحی اعصاب
متخصصآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1402/03/2210:0011:00جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1402/03/2216:3017:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1402/03/2219:0020:00جراحی اعصاب
متخصصخانمحامدی صفيهدوشنبه1402/03/2210:0011:00داخلی
فوق تخصصخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1402/03/2212:0013:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاآهنيان عليدوشنبه1402/03/2210:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاتوتونی محمدناصردوشنبه1402/03/2212:0013:00جراحی عمومی
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1402/03/2208:3009:30تغذیه
خانمگرایلی پریساسه شنبه1402/03/2309:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1402/03/2315:0017:00تغذیه
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1402/03/2309:0010:00رادیولوژی
فلوشیپآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1402/03/2314:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاشريفي دلوئي سيدرضاسه شنبه1402/03/2314:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1402/03/2314:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدسه شنبه1402/03/2308:0009:00داخلی
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1402/03/2311:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1402/03/2317:0018:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1402/03/2309:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشسه شنبه1402/03/2308:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1402/03/2315:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدسه شنبه1402/03/2310:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1402/03/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1402/03/2316:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1402/03/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1402/03/2310:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقابهروزي اميرعليسه شنبه1402/03/2308:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمخراسانی عفتسه شنبه1402/03/2314:0014:30داخلی غدد
متخصصآقااراسته فرزادسه شنبه1402/03/2311:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/2310:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/2310:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/2308:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1402/03/2316:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1402/03/2315:3016:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1402/03/2315:3017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهسه شنبه1402/03/2310:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1402/03/2310:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1402/03/2308:3010:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقازندباف تورجسه شنبه1402/03/2311:3012:30جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودسه شنبه1402/03/2308:3009:30جراحی عمومی
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1402/03/2317:0018:00جراحی عمومی
متخصص داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1402/03/2315:0016:00داخلی
متخصصآقاميرصادقي عليسه شنبه1402/03/2316:0017:00جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروماآقاطاهري رضاسه شنبه1402/03/2312:0013:00جراحی عروق
فوق تخصصخانمبیرجندی بتولسه شنبه1402/03/2310:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/2308:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/2308:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1402/03/2312:0013:00داخلی
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1402/03/2310:0011:00داخلی
فوق تخصصآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1402/03/2308:0008:30گوارش
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1402/03/2311:0011:30گوارش
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/2309:0009:30مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادسه شنبه1402/03/2311:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/2314:0014:30مغز و اعصاب
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينسه شنبه1402/03/2309:3010:30چشم
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينسه شنبه1402/03/2309:3010:30چشم
متخصصآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1402/03/2309:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاتوحیدی محمدسه شنبه1402/03/2310:0012:00ریه
متخصص روانپزشکآقاوثوق ايرجسه شنبه1402/03/2308:3009:30اعصاب و روان
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1402/03/2410:0011:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1402/03/2408:3010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقاشمالی علیچهارشنبه1402/03/2416:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1402/03/2410:3011:30چشم
فلوشیپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1402/03/2409:0011:00چشم
فلوشیپآقاخادم جلالچهارشنبه1402/03/2415:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1402/03/2410:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1402/03/2413:0013:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1402/03/2416:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1402/03/2412:0013:00گوارش
متخصصخانماميني موناچهارشنبه1402/03/2408:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/2410:0011:00گوارش
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1402/03/2414:3015:30داخلی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1402/03/2410:0011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1402/03/2408:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1402/03/2416:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1402/03/2408:3009:30داخلی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودچهارشنبه1402/03/2410:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1402/03/2409:0010:00جراحی عمومی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1402/03/2414:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1402/03/2412:0013:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمبلندی سمیهچهارشنبه1402/03/2409:3009:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهچهارشنبه1402/03/2408:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1402/03/2414:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1402/03/2408:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصص اطفالخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1402/03/2410:3011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1402/03/2409:0009:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1402/03/2414:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1402/03/2410:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1402/03/2414:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1402/03/2414:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1402/03/2408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1402/03/2410:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهچهارشنبه1402/03/2408:3009:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1402/03/2408:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقااشراقي عليچهارشنبه1402/03/2415:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1402/03/2410:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمحامدی صفيهچهارشنبه1402/03/2410:0011:00داخلی
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1402/03/2416:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/2412:3013:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/2408:3009:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/2415:3016:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1402/03/2411:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاآهنيان عليچهارشنبه1402/03/2409:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1402/03/2415:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1402/03/2409:3011:00پوست
خانمدلارامی هاجرچهارشنبه1402/03/2409:0010:00کارشناسان تغذیه
خانمگرایلی پریساپنجشنبه1402/03/2509:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1402/03/2515:0016:00پوست
متخصصآقاکرداری سعیدپنجشنبه1402/03/2508:0009:30داخلی
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1402/03/2511:0012:30روماتولوژیست
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1402/03/2514:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1402/03/2508:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1402/03/2511:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیپنجشنبه1402/03/2517:0018:00جراحی اعصاب
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1402/03/2515:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1402/03/2510:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهپنجشنبه1402/03/2515:0016:00داخلی
فلوشیپآقاناظمی سعیدپنجشنبه1402/03/2511:3012:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1402/03/2516:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1402/03/2514:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1402/03/2508:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1402/03/2510:0012:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1402/03/2508:3010:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااراسته فرزادپنجشنبه1402/03/2511:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهپنجشنبه1402/03/2508:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1402/03/2510:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمبصیری شیواپنجشنبه1402/03/2508:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1402/03/2510:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاپنجشنبه1402/03/2510:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1402/03/2515:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1402/03/2509:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1402/03/2510:0011:30داخلی
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1402/03/2507:3008:00جراحی عروق
متخصص جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1402/03/2514:0015:00جراحی عمومی
فوق تخصصآقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1402/03/2510:3012:00آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1402/03/2513:0014:00داخلی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/2509:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنايبي مينوپنجشنبه1402/03/2508:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1402/03/2510:0011:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصآقاشادکام اميدپنجشنبه1402/03/2511:0012:00گوارش
فوق تخصص روانپزشکی کودکانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1402/03/2515:3016:00اعصاب و روان
متخصصخانماميني موناپنجشنبه1402/03/2508:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1402/03/2510:0011:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص گوش وحلق وبینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1402/03/2510:0011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينپنجشنبه1402/03/2509:3010:30چشم
فوق تخصص روانپزشکآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1402/03/2509:3011:00اعصاب و روان
فلوشیپآقامحسني مجيدپنجشنبه1402/03/2508:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1402/03/2709:3010:30چشم
متخصص روانپزشکخانمفرجی راد سانازشنبه1402/03/2708:3009:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمموسوی مهساشنبه1402/03/2710:3012:30ریه
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينشنبه1402/03/2710:3011:30چشم
فلوشیپآقاخادم جلالشنبه1402/03/2715:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسینشنبه1402/03/2710:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1402/03/2709:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1402/03/2709:0010:00جراحی اعصاب
فلوشیپ نازائیخانمجلالياني سمانهشنبه1402/03/2715:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاشنبه1402/03/2708:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1402/03/2716:0017:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1402/03/2714:3015:30داخلی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضاشنبه1402/03/2714:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقازارع رضاشنبه1402/03/2714:3015:30جراحی اعصاب
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1402/03/2708:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1402/03/2708:0010:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمبلندی سمیهشنبه1402/03/2712:3012:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزارع مودی مریمشنبه1402/03/2716:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1402/03/2708:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1402/03/2708:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقابهروزي اميرعليشنبه1402/03/2710:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1402/03/2710:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1402/03/2714:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1402/03/2714:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقااژدری محمدشنبه1402/03/2715:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماحمدي مريمشنبه1402/03/2714:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جوادشنبه1402/03/2714:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیشنبه1402/03/2708:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1402/03/2708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1402/03/2710:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدشنبه1402/03/2711:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1402/03/2716:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1402/03/2711:3012:30جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجدشنبه1402/03/2719:3020:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1402/03/2710:0011:00جراحی عمومی
متخصصآقاحميد عليرضاشنبه1402/03/2708:3009:30جراحی عمومی
فوق تخصصآقاکرباس فروشان جوادشنبه1402/03/2708:0010:00داخلی غدد
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1402/03/2716:3018:00روماتولوژیست
فوق تخصصآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1402/03/2715:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدشنبه1402/03/2708:0009:00داخلی
فلوشیپآقاآهنيان عليشنبه1402/03/2709:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدی صفيهشنبه1402/03/2710:0011:00داخلی
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهشنبه1402/03/2710:3011:30داخلی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیشنبه1402/03/2718:0020:00رادیولوژی
فلوشیپخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1402/03/2812:0013:00داخلی قلب و عروق
خانمدلارامی هاجريكشنبه1402/03/2809:0010:00کارشناسان تغذیه
فوق تخصص کلیهآقاعماد زاده علييكشنبه1402/03/2814:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1402/03/2808:0011:00پوست
متخصصآقاتاج دینی شهابيكشنبه1402/03/2809:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1402/03/2811:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشيكشنبه1402/03/2808:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرايكشنبه1402/03/2819:0020:30داخلی
فلوشیپآقامحسني مجيديكشنبه1402/03/2816:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهاشمی الهاميكشنبه1402/03/2808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاجباری فرهاديكشنبه1402/03/2809:0010:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهيكشنبه1402/03/2810:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1402/03/2814:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1402/03/2814:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1402/03/2815:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقارضازاده جعفريكشنبه1402/03/2809:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1402/03/2812:0014:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاجليليان حسن پور رضايكشنبه1402/03/2815:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1402/03/2809:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمزمانی پور مریميكشنبه1402/03/2813:3014:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1402/03/2808:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1402/03/2808:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهام يكشنبه1402/03/2810:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبرزگر پریيكشنبه1402/03/2816:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1402/03/2814:3016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1402/03/2811:3012:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوديكشنبه1402/03/2808:3009:30جراحی عمومی
متخصصآقافرجی راد محمديكشنبه1402/03/2817:0018:00جراحی اعصاب
متخصصخانمعین افشار مژگانيكشنبه1402/03/2810:0011:00جراحی عمومی
فوق تخصصخانمبیرجندی بتوليكشنبه1402/03/2810:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمغلامي گلنازيكشنبه1402/03/2816:0017:00داخلی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1402/03/2808:3009:30داخلی
متخصصآقاميرصادقي علييكشنبه1402/03/2816:3017:00جراحی عمومی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1402/03/2808:3011:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقارضاپناه عليرضايكشنبه1402/03/2814:0015:00جراحی عمومی
متخصصآقااریان پور حسینيكشنبه1402/03/2810:0011:00داخلی
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسيكشنبه1402/03/2808:3009:30گوارش
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1402/03/2809:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزاديكشنبه1402/03/2810:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزاديكشنبه1402/03/2810:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميديكشنبه1402/03/2811:0012:00گوارش
متخصصخانماسماعيلي مريميكشنبه1402/03/2814:0015:30مغز و اعصاب
متخصصخانمقاضي فرشتهيكشنبه1402/03/2816:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیيكشنبه1402/03/2808:3009:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپآقاخادم جلاليكشنبه1402/03/2811:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1402/03/2810:0011:00چشم
فوق تخصصآقابلوريان علي اصغريكشنبه1402/03/2809:0012:00جراحی قلب و عروق
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریميكشنبه1402/03/2815:0017:00روانپزشکی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1402/03/2915:0016:00چشم
فلوشیپآقامحسني مجيددوشنبه1402/03/2908:3009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمموسوی مهسادوشنبه1402/03/2910:3012:30ریه
متخصص روانپزشکخانمصمدي رويادوشنبه1402/03/2912:3013:30روانپزشکی
فوق تخصصآقاشمالی علیدوشنبه1402/03/2916:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1402/03/2910:0011:00چشم
فلوشیپآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1402/03/2908:3009:00چشم
متخصصخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1402/03/2916:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسیندوشنبه1402/03/2910:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1402/03/2908:3009:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ طب خوابخانميزداني فائزهدوشنبه1402/03/2916:0016:30طب خواب
فوق تخصصآقاشادکام اميددوشنبه1402/03/2908:3009:30گوارش
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1402/03/2916:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1402/03/2909:3011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمملکيان مريمدوشنبه1402/03/2914:3015:30جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1402/03/2908:3009:30داخلی
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1402/03/2909:0010:00جراحی عمومی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعوددوشنبه1402/03/2910:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1402/03/2909:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگاردوشنبه1402/03/2910:0012:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمزند زيبادوشنبه1402/03/2908:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1402/03/2908:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1402/03/2908:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمگرگاني ديسفاني مهنازدوشنبه1402/03/2910:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاجليليان حسن پور رضادوشنبه1402/03/2915:0017:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1402/03/2911:0012:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقااوجاني سعيددوشنبه1402/03/2907:3008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1402/03/2914:0015:30اطفال و نوزادان
فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژیآقاموحدزاده جواددوشنبه1402/03/2910:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیدوشنبه1402/03/2908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1402/03/2910:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاهمتی میلاددوشنبه1402/03/2908:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1402/03/2908:3009:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1402/03/2915:3016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاقلوبي ارشدوشنبه1402/03/2916:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاقلوبي ارشدوشنبه1402/03/2916:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانممودی فاطمهدوشنبه1402/03/2914:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1402/03/2916:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1402/03/2915:0016:00داخلی
متخصصآقاقوامي سيدحسندوشنبه1402/03/2908:0009:00جراحی اعصاب
متخصصآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1402/03/2910:0011:00جراحی اعصاب
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1402/03/2916:3017:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمدوشنبه1402/03/2919:0020:00جراحی اعصاب
متخصصخانمحامدی صفيهدوشنبه1402/03/2910:0011:00داخلی
فوق تخصصخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1402/03/2912:0013:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاآهنيان عليدوشنبه1402/03/2910:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاتوتونی محمدناصردوشنبه1402/03/2912:0013:00جراحی عمومی
متخصص تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1402/03/2908:3009:30تغذیه
خانمگرایلی پریساسه شنبه1402/03/3009:0010:00کارشناسان تغذیه
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1402/03/3015:0017:00تغذیه
متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلبآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1402/03/3009:0010:00رادیولوژی
فلوشیپآقاکراچیان عبدالهسه شنبه1402/03/3014:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاشريفي دلوئي سيدرضاسه شنبه1402/03/3014:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1402/03/3014:0015:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاکرداری سعیدسه شنبه1402/03/3008:0009:00داخلی
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1402/03/3011:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1402/03/3017:0018:00جراحی اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1402/03/3009:0010:00جراحی اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشسه شنبه1402/03/3008:0009:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپ اندویورولوژی - اورولوژیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1402/03/3015:0016:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقامحسني مجيدسه شنبه1402/03/3010:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1402/03/3008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1402/03/3016:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1402/03/3008:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1402/03/3010:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقابهروزي اميرعليسه شنبه1402/03/3008:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمخراسانی عفتسه شنبه1402/03/3014:0014:30داخلی غدد
متخصصآقااراسته فرزادسه شنبه1402/03/3011:0013:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1402/03/3010:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنجفي دلوئي طاهرهسه شنبه1402/03/3008:3009:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1402/03/3016:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1402/03/3015:3016:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1402/03/3015:3017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهسه شنبه1402/03/3010:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1402/03/3010:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1402/03/3008:3010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودسه شنبه1402/03/3008:3009:30جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)آقازندباف تورجسه شنبه1402/03/3011:3012:30جراحی عمومی
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1402/03/3017:0018:00جراحی عمومی
متخصص داخلیآقاحکمت خواه حسينسه شنبه1402/03/3015:0016:00داخلی
متخصصآقاميرصادقي عليسه شنبه1402/03/3016:0017:00جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عروق و تروماآقاطاهري رضاسه شنبه1402/03/3012:0013:00جراحی عروق
فوق تخصصخانمبیرجندی بتولسه شنبه1402/03/3010:0011:30داخلی غدد
متخصصخانمنايبي مينوسه شنبه1402/03/3008:0009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1402/03/3012:0013:00داخلی
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1402/03/3010:0011:00داخلی
فوق تخصصآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1402/03/3011:0011:30گوارش
فوق تخصصآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1402/03/3008:0008:30گوارش
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/3009:0009:30مغز و اعصاب
متخصصخانماسماعيلي مريمسه شنبه1402/03/3014:0014:30مغز و اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقاپورمختاري بهزادسه شنبه1402/03/3011:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1402/03/3009:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاتوحیدی محمدسه شنبه1402/03/3010:0012:00ریه
متخصص روانپزشکآقاوثوق ايرجسه شنبه1402/03/3008:3009:30اعصاب و روان
متخصص روانپزشکخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1402/03/3110:0011:30روانپزشکی
فوق تخصصخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1402/03/3108:3010:00داخلی غدد
فوق تخصصآقاشمالی علیچهارشنبه1402/03/3116:0017:00جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1402/03/3110:3011:30چشم
فلوشیپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1402/03/3109:0011:00چشم
فلوشیپآقاخادم جلالچهارشنبه1402/03/3115:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1402/03/3110:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1402/03/3113:0013:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1402/03/3112:0013:00گوارش
متخصصآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1402/03/3116:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماميني موناچهارشنبه1402/03/3108:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقارضائی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/3110:0011:00گوارش
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1402/03/3114:3015:30داخلی
فلوشیپ نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1402/03/3110:0011:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1402/03/3108:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1402/03/3116:0017:00جراحی عمومی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1402/03/3108:3009:30داخلی
متخصصآقاخاکي حصاري مسعودچهارشنبه1402/03/3110:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1402/03/3109:0010:00جراحی عمومی
فلوشیپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1402/03/3114:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1402/03/3112:0013:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمبلندی سمیهچهارشنبه1402/03/3109:3009:40زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمحائري عاطفهچهارشنبه1402/03/3108:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1402/03/3114:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1402/03/3108:0010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1402/03/3109:0009:30اطفال و نوزادان
متخصص اطفالخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1402/03/3110:3011:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1402/03/3114:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1402/03/3110:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1402/03/3114:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1402/03/3114:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1402/03/3108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1402/03/3110:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمامینیان فریماهچهارشنبه1402/03/3108:3009:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1402/03/3108:3009:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقااشراقي عليچهارشنبه1402/03/3115:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1402/03/3110:3011:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمحامدی صفيهچهارشنبه1402/03/3110:0011:00داخلی
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1402/03/3116:0017:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1402/03/3112:3013:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/3108:3009:30جراحی اعصاب
متخصص جراحی مغز و اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1402/03/3115:3016:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقاآهنيان عليچهارشنبه1402/03/3109:0010:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقااسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1402/03/3111:0012:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1402/03/3115:0016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1402/03/3109:3011:00پوست
خانمدلارامی هاجرچهارشنبه1402/03/3109:0010:00کارشناسان تغذیه