نقشه طبقات

نقشه فضای کلی بیمارستان
Image

بخش / واحدطبقهفازنقشه
فیزیوتراپیطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
MRI و پوکی استخوانطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
سونوگرافیطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
كلینیك طب سوزنیطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
کلینیک نوار عصب و عضلهطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
تراکم استخوانطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
تجهیزات پزشکیطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
انبار داروخانهطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
مرکز استریل (CSSD)طبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
سالن آمفی تئاترطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
مدرسه قلبطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
رستورانطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
خیاط خانهطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
لاندریطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
پارکینگطبقه زیرهمکف فاز 1نمایش نقشه
پلی کلینیکطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
آندوسکوپیطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
آزمایشگاهطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
تصویربرداریطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
اورژانسطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
تریاژطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
مرکز اصلاح عیوب انکساری چشمطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
کلینیک ارتوپدی فنیطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
پذیرش بستریطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
داروخانهطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
دیالیزطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
اكوكاردیوگرافیطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
توانبخشی قلبی ریویطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
واحد IPDطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
صندوقطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
بانک رفاهطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
مخابراتطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
BMSطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
واحد فناوری اطلاعات (IT)طبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
کینیک تغذیهطبقه همکف فاز 1نمایش نقشه
بخش کت لب طبقه اولفاز 1نمایش نقشه
اتاق عمل های مركزیطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
مراقبت های ویژه جراحیطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
آنژیوگرافیطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
بخش قلب و عروق ICU-OHطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
فناوری اطلاعاتطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
نمازخانهطبقه اولفاز 1نمایش نقشه
مرکز ناباروری ( IVF)طبقه دومفاز 1نمایش نقشه
مراقبت های ویژه نوزادان NICUطبقه دومفاز 1نمایش نقشه
بخش جراحی زنان طبقه دومفاز 1نمایش نقشه
بلوک زایمانطبقه دومفاز 1نمایش نقشه
اتاق مهر مادرانه (آموزش شیردهی)طبقه دومفاز 1نمایش نقشه
واکسیناسیونطبقه دومفاز 1نمایش نقشه
بهداشت حرفه ای و بهداشت محیططبقه دومفاز 1نمایش نقشه
بخش قلب 3طبقه دومفاز 1نمایش نقشه
خدمات عمومیطبقه دومفاز 1نمایش نقشه
نمازخانهطبقه دومفاز 1نمایش نقشه
بخش جراحی قلبطبقه سومفاز 1نمایش نقشه
بخش قلب 2طبقه سومفاز 1نمایش نقشه
بخش قلب 1طبقه سومفاز 1نمایش نقشه
بخش مراقبت های ویژه قلب (CCU)طبقه سومفاز 1نمایش نقشه
اکوکاردیوگرافیطبقه سومفاز 1نمایش نقشه
بهبود کیفیتطبقه سومفاز 1نمایش نقشه
تدارکاتطبقه زیرهمکف فاز 2نمایش نقشه
نقلیهطبقه زیرهمکف فاز 2نمایش نقشه
پارکینگطبقه زیرهمکف فاز 2نمایش نقشه
مدارک پزشکیطبقه زیرهمکف فاز 2نمایش نقشه
کارشناسان بیمهطبقه زیرهمکف فاز 2نمایش نقشه
پزشکی هسته ایطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
رادیوتراپی آنكولوژی (شیمی درمانی)طبقه همکففاز 2نمایش نقشه
مدیریت خدمات پرستاریطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
ترخیصطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
صندوقطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
اداری و مالیطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
بانک تجارتطبقه همکفطبقه همکفنمایش نقشه
سیکلوترونطبقه همکفطبقه همکفنمایش نقشه
آموزش سلامتطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات (پیگیری امور بیماران)طبقه همکففاز 2نمایش نقشه
تایپ و تکثیرطبقه همکففاز 2نمایش نقشه
بخش بستری جراحی 1طبقه اولفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری جراحی 2طبقه اولفاز 2نمایش نقشه
اتاق های عمل مرکزیطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری بیماران بین الملل (IPD 1)طبقه اولفاز 2نمایش نقشه
کانون بسیجطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
روابط عمومیطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
سمعی و بصریطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
اسناد پزشکی و ترخیصطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
کتابخانهطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
حراستطبقه اولفاز 2نمایش نقشه
بخش هماتولوژی و آنکولوژیطبقه دومفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری جراحی 3طبقه دومفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری بیماران بین الملل (IPD 2)طبقه دومفاز 2نمایش نقشه
Gen-ICUطبقه دومفاز 2نمایش نقشه
کمیته های بیمارستانی (کمیته پیشگیری و کنترل عفونت)طبقه دومفاز 2نمایش نقشه
بهبود کیفیتطبقه دومفاز 2نمایش نقشه
ترخیصطبقه دومفاز 2نمایش نقشه
نمازخانهطبقه دومفاز 2نمایش نقشه
بخش جراحی و داخلی اعصابطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری جراحی 4طبقه سومفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری بیماران بین الملل (IPD 3)طبقه سومفاز 2نمایش نقشه
بخش بستری کودکانطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
مرکز تحقیقات بین رشته ای سلامتطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
دبیرخانه کنگره ها و معاونت آموزشی و پژوهشیطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
نمازخانهطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
سوئیت مهمانطبقه سومفاز 2نمایش نقشه
حوزه مدیریت طبقه چهارمفاز 2نمایش نقشه
پاویون پزشکانطبقه چهارمفاز 2نمایش نقشه
بخش جنرالطبقه چهارمفاز 2نمایش نقشه