نام واحدشماره تماس
اطلاعات۳۶۰۰۴۰۳۵-۳۶۰۰۴۰۳۶
اطلاعات کلینیک۳۶۰۰۴۵۹۵
مخابرات۳۶۰۰۴۰۲۲-۳۶۰۰۴۰۲۳-۳۶۰۰۴۰۲۴
سوپروایزر۳۶۰۰۴۰۱۲-۳۶۰۰۲۵۳۰
پذیرش بستری۳۶۰۰۴۰۴۴-۳۶۰۰۴۰۴۸
پذیرش رادیولوژی۳۶۰۰۴۰۶۵-۳۶۰۰۴۰۶۶
پذیرش آزمایشگاه۳۶۰۰۴۰۶۱-۳۶۰۰۴۰۶۲
انتظامات درب ورودی اصلی۳۶۰۰۴۵۶۹-۳۶۰۰۴۵۷۰
انتظامات درب ورودی مهد کودک۳۶۰۰۴۵۷۲
بانک تجارت شعبه بیمارستان رضوی۳۶۰۰۴۶۰۰
تاکسی سرویس۳۶۰۰۴۵۷۵-۳۶۰۰۴۵۷۶
اورژانس۳۶۰۰۴۰۷۶-۳۶۰۰۴۰۷۷
جراحی 3۳۶۰۰۲۸۲۰-۳۶۰۰۲۸۲۱
جراحی 2۳۶۰۰۲۷۱۴-۳۶۰۰۲۷۱۵
جراحی 1۳۶۰۰۲۶۳۸-۳۶۰۰۲۶۴۰
جراحی و داخلی اعصاب۳۶۰۰۲۸۴۰-۳۶۰۰۲۸۴۲
جراحی زنان۳۶۰۰۴۱۵۲-۳۶۰۰۴۲۵۵
ICU جراحی۳۶۰۰۴۱۱۵-۳۶۰۰۴۱۱۸
پزشکی هسته ایی۰۶۰۰۲۵۰۳-۳۶۰۰۲۵۰۴
رادیو تراپی۳۶۰۰۲۵۷۵-۳۶۰۰۲۵۷۶
هماتولوژی۳۶۰۰۲۷۴۰-۳۶۰۰۲۷۴۱
اطفال۳۶۰۰۲۸۶۰-۳۶۰۰۲۸۶۱
مراقبت نوزادان۳۶۰۰۴۲۷۲
بلوک زایمان۳۶۰۰۴۲۷۷-۳۶۰۰۴۲۷۸
کت لب۳۶۰۰۴۱۵۱
ICU قلب۳۶۰۰۴۱۴۴-۳۶۰۰۴۱۴۵
قلب 3۳۶۰۰۴۲۲۲-۳۶۰۰۴۲۲۶
قلب 2۳۶۰۰۴۳۵۱-۳۶۰۰۴۳۵۲
قلب 1۳۶۰۰۴۳۸۱-۳۶۰۰۴۳۸۲
جراحی قلب۳۶۰۰۴۳۲۱-۳۶۰۰۴۳۲۲
CCU۳۶۰۰۴۳۸۵-۳۶۰۰۴۳۸۶
آندوسکپی۳۶۰۰۴۵۲۱-۳۶۰۰۴۶۲۱
MRI۳۶۰۰۴۴۳۶-۳۶۰۰۴۴۳۹
فیزیوتراپی۳۶۰۰۴۴۴۵-۳۶۰۰۴۴۴۶
مهد کودک۳۶۰۰۴۵۷۸
انبار مرکزی۳۶۰۰۴۵۶۵-۳۶۰۰۴۴۱۹
داروخانه۳۶۰۰۴۰۴۱-۳۶۰۰۴۰۴۲
IVF۳۶۰۰۴۲۹۵-۳۶۰۰۴۲۷۰
بازتوانی قلب۳۶۰۰۴۵۱۱
دیالیز۳۶۰۰۴۵۹۸