تقویم همایش های بیمارستان رضوی

در سال جاری

فروردین

فروردین

March-April
2022
تیر

تیر

June - July
2022
مهر

مهر

September - October
2022
دی

دی

December - January
2022 - 2023
اردیبهشت

اردیبهشت

April-may
2022
مرداد

مرداد

July-August
2022
آبان

آبان

October-November
2022
بهمن

بهمن

January-February
2023
خرداد

خرداد

May-June
2022
شهریور

شهریور

August-September
2022
آذر

آذر

November-December
2022
اسفند

اسفند

February-March
2023

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 
 36002894- 51- 98+

 ایمیل:
congress@razavihospital.ir