حضور ارزیابان اعتبار بخشی ملی در بیمارستان رضوی

در 9 شهریور ماه 1400 بیمارستان رضوی مورد ارزیابی توسط تیم ارزیابان ارشد وزارت بهداشت و درمان جهت اخذ درجه یک عالی اعتباربخشی قرار گرفت.


چاپ