آزمایشگاه

آزمایشگاه بیمارستان رضوی جزو اولین بخشهای است که در بیمارستان از سال 1384 شروع به کار کرده است

عناوینی که تاکنون موفق به کسب انها شده است عبارتند از :

 • کسب استاندارد ACI کانادا در سطح دیاموند
 • کسب ایزوهای مختلف همچون ایزو 9001،ایزو19001،ایزو 18001
 • اولین آزمایشگاه در منطقه ی شرق کشور و هفتمین آزمایشگاه در سطح کشور که موفق به کسب لوح کیفیت از سال 91 تاکنون برای پنجمین سال متوالی شده است این لوح عالی ترین نشان استاندارد خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در سطح کشور بوده که توسط وزارت بهداشت و ممیزی های دقیق و همه جانبه به آزمایشگاه اهدا می گردد
 • آزمایشگاه بیمارستان رضوی تنها آزمایشگاه خصوصی در بین هفت مرکز منتخب در سطح کشور می باشد که برای اجرای طرح مقاومت میکروبی Whonetبرگزیده و درحال حاضر نیز در این زمینه فعالیت می نماید
 • بانک خون آزمایشگاه به عنوان مرکز برتر در مدیریت و کنترل فرآورده های خونی و اجرای استاندارد های سازمان انتقال خون و اعتبار بخشی کانادا شناخته شده است و موفق به دریافت گواهینامه هموویژلانس شده است . 
 • آزمایشگاه بیمارستان رضوی در سال96 از سوی سازمان نظام پزشکی ، معاونت درمان ، سازمان های بیمه گر و انجمن های تخصصی آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه برتر استان شناخته شده است

بخش های مختلف این آزمایشگاه به شرح ذیل است:

بخش هماتولوژی

با توجه به فعال بودن بخش های هماتو انکولوژی ، کمورادیوتراپی وپزشکی هسته ای این بیمارستان بخش هماتولوژی آزمایشگاه از فعالترین ومجهزترین بخش های آزمایشگاهی است.

این بخش شامل سه واحد: 1 – هماتولوژی 2 انعقاد 3 الکتروفوز می باشد.

 • واحد هماتولوژی این مرکز با تکیه برحضور دستگاه های فول دیف مبتنی بر تکنولوژی فلوسایتومتری Sysmex XN1000وSysmex XT 1800i ودودستگاه Sysmex kx21 جهت Back up درسه شیفت شبانه روزی قادر به پاسخگویی می باشد وباوجود دستگاههای فوق امکان شمارش سلولی اتوماتیک درمایعات بدن وشمارش رتیکولوسیت دستگاهی می باشد.
  به علاوه ازنمونه های غیرطبیعی اسمیرتهیه شده وپس از رنگ آمیزی با دستگاه اتواستینر اتومات توسط پرسنل مجرب ونظارت مسئولین فنی درسه شیفت کنترل می شوند .
 • واحد انعقاد این بخش دارای دودستگاه آنالیزر اتومات تستهای انعقادی Stago(MAXوCompact) بوده وقادر به سنجش تمامی تستهای انعقادی نظیرPT ,PTT فعالیت PrC,PrS (APCR) D Dimer، فیبرینوژن ، Anti Thrombin III ونیز سنجش فعالیت کلیه فاکتورهای انعقادی نظیر فاکتور XIII  VIII VII وغیره می باشد.
  ضمنا" سنجش سطح کلیه فاکتورهای فوق وسایر تستهای مولکولاروژنتیکی انعقادی با همکاری این بخش دربخش ایمنولوژی ، بیوشیمی ومولکولار پاتولوژی قابل انجام است.
 • واحد الکتروفورز این بخش با تکیه بردستگاه الکتروفورز کاپیلری Sebia مدل Capillarys 2 و Capillarys 2 Flex ا لکتروفورز انواع Hbهاو HB A1C ، پروتئین ها وایمنوالکتروفورز درخون وسرم وادرار را انجام می دهد.

بخش ایمنولوژی –هورمون شناسی

این بخش دارای چهار واحد هورمون شناسی ، ایمنولوژی وسرولوژی وغربالگری جنین می باشد وباهمکاری نیروهای مجرب وبانظارت کامل برتجهیزات وکنترل کیفی وبااستفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک با سیستم بسته شامل دستگاه های الکتروکمی لومینسانس شرکت Roche آلمان (یک عدد کوباس 6000،دو عدد دستگاه کوباس E 411و سه عدد دستگاه کوباس E400 Integra)ودستگاه کمی لومینسانس Liasion ونیز با امکانات کمکی نظیر دستگاه AIA –TOSOH ژاپن ، الایزای اتومات Human ، کلیه آزمایشات هورمونی ، ایمنولوژی وسرولوژی به طورکمّی را درکمترین زمان ممکن انجام می دهد.
به علاوه دراین بخش با توجه به حضور نرم افزار غربالگری8 α (آلفا8) آزمون غربالگری جنین نظیر آزمونهای Dual ، Triple ، Quadraple ، Integrated ،SequentialوCombined درحال اجرا است ، ازطرفی با کمک بخش سیتوژنتیک این مرکز امکان پیگیری بیماران با غربالگری مثبت وجوددارد.

بیوشیمی

بخش بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان رضوی به عنوان قلب این آزمایشگاه با حضور پرسنل کارآزموده خویش درهرسه شیفت شبانه روز آزمایش های روتین و تخصصی بیوشیمی را با استفاده از تجهیزات تمام اتوماتیک با سیستم بسته شامل – کوباس 6000، دستگاه کوباس Integra 400 کمپانی Roche ، دودستگاه HPLC، Knauer وچند الکترولیت آنالایزر Easylyte کمپانی امریکا و دستگاه اتومات آنالیزر Tosoh به انجام
می رساند.
جواب بیماران از طریق سیستم LIS از دستگاههای فوق به کامیپوتر مرکزی بخش تایید ارسال و پس از بررسی تایید می گردد.
سنجش کمّی آمینو اسید های خونی وادراری به روش کروماتوگرافی HPLC وسطح دارویی TDM با همین روش قابل انجام است.

پذیرش

پذیرش آزمایشگاه بیمارستان رضوی درسه شیفت کاری وحضور تیم نمونه گیری در24ساعت شبانه روز و7روز هفته مشغول به کار بوده ودارای با جه های اختصاصی درخواستهای اورژانس وباجه VIP بوده با توجه به حضور سیستم PTS امکان دریافت نمونه ها از بخش ها ی بیمارستانی به فرم شوتینگ درعرض کمتر از یک دقیقه را دارا می باشد.
نمونه گیری با لوله های خلاء انجام شده واتاق های نمونه گیری دارای یونیت های نمونه گیری است که درمواقع لازم قادر به تغییر پوزیشن، تخت شدن وانجام اعمال CPR برروی آن می باشد.
همچنین حضور پرسنلی مجرب به عنوان راهنمای بیمار امکان ارائه شرایط لازم برای هر آزمایش را به صورت شفاهی ونیز کتبی به بیماران فراهم آورده وسیستم سه بار تایید جواب (کنترل بخش فنی ، کنترل بخش تایید جواب وکنترل مسئول فنی ) امکان خطای پست آنالیتیکال را به حداقل می رساند.

میکروب شناسی

این بخش دارای چهار واحد باکتری شناسی ، انگل شناسی ، تجزیه ادرار ومایعات وقارچ شناسی است دراین بخش امکان کشت وجداسازی کلیه باکتریها اعم از باکتریهای سریع ا لرشد ، بی هوازی ها ، باکتریهایی کند رشد ونیازمند به شرا یط خاص وکمپیلوباکتر ونیز باکتریهای غیرمتداول می باشد تشخیص سل علاوه برروش های متداول با روش PCR نیز دراین بخش مقدور است..آنتی بیوگرام باکتریهای کشت شده با روش معمول diffusion Diskویا جهت تعیین MICو MAC به روش ETest ومبتنی بردستورالعمل های NCCLS وباکمک نرم ا فزار آنتی بیوگراف گزارش می شود.
آنالیز ادرار ومایعات با دوروش کیفی وکمّی دراین بخش انجام می شود وکلیه موارد انگلی دراین بخش قابل شناسایی است.

پاتولوژی

یکی از فعالترین بخش های آزمایشگاهی بخش پاتولوژی است که با حضور تیم پاتولوژیستها وپرسنل حرفه ای در5 واحد پاتولوژی ، سیتولوژی ، ایمنوهیستوکمیستری ومولکولار پاتولوژی وفلوسایتومتری درحال جوابدهی به کلیه نمونه های پاتولوژی است.
واحد پاتولوژی دارای دودستگاه VIP5وVIP6 وTissue –Tek کمپانی ساکورای امریکا برخوردار از تکنولوژی خلاء ویک دستگاه Histos 5 کمپانی Milestone امریکا امکان پروسس روتین وسریع ( درعرض 20دقیقه تا 4ساعت) کلیه بافت ها ، دکلسیفیکاسیون اتومات وسریع درعرض (10دقیقه تا 2 ساعت ) بافت های استخوانی وآماده سازی بیش از 500 نمونه درروز را دارا است
وجود 5 میکروتوم ساکورا وکنسول قالب گیری TEC5 TissueTeK امکان برش تا 1000بلوک پارافینی درروز را فراهم می سازد.
به علاوه Tissue –Tek autostainer Drs2000 امکان رنگ آمیزی های عمومی واختصاصی بیش از 400 اسلاید را درهر ران کاری مقدورمی سازد.
با نصب دودستگاه فروزن سکشن وحضور پاتولوژیستهای مجرب پاسخدهی نمونه های حین عمل درکمتر از 20 دقیقه دردو شیفت صبح وعصر انجام می گردد.
واحد ایمنوهیستوشیمی با دارابودن کاملترین مجموعه مارکرهای IHC وجود پرسنل با تجربه پاسخگویی درخواستهای درون بخشی وبرون بیمارستانی می باشد وبزودی با نصب IHC Autostainer روند انجام IHC اتومات شده وبا بالاترین سطح کیفی اجرا خواهدشد.
واحد سیتولوژی این بخش نیز با وجود داشتن تجهیزات سایتواسپین وE prep کلیه نمونه های سیتولوژی وFNA را پاسخدهی می نماید.
به علاوه امکان وانجام نمونه گیری به روش FNA تیروئید وبرخی ارگانها درخود بخش پاتولوژی توسط پاتولوژیست ماهر وجود دارد.
با شروع به کارواحد فلوسایتومتری وراه اندازی دستگاهAttune acousting Focusing Cytometer این بخش جوابگوی فلوسایتومتری لوسمی ولنفوم های خون محیطی ومغز استخوان درحال حاضر ودرآینده ای نزدیک تومورهای سولید وغدد لنفاوی می باشد .
پانل تشخیصی فلوسایتومتری این مرکز از کاملترین پنل ها بوده وبا حضور گروه متخصص پاتولوژی و متخصصین هماتو انکولوژی، دکترای بیوتکنولوژی ودکترای ژنتیک انسانی وکارشناسان ارشد تیمی قوی جهت پاسخگویی به درخواستهای استانی ومنطقه ای راداراست.

بخش ژنتیک ومولکولار پاتولوژی

بخش ژنتیک آزمایشگاه بیمارستان رضوی شامل 3 واحد می باشد: 1 واحد ژنتیک مولکولی2 پاتولوژی مولکولی 3 سیتوژنتیک
ژنتیک مولکولی وپاتولوژی مولکولی آزمایشگاه بیمارستان رضوی طبق آخرین اصول استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت برمبنای ISO 15189 پایه گذاری شده است ومجهز به دستگاه Genetic Analayzer 3500 متعلق به کمپانی ABI امریکا است که قادر به توالی یابی DNA جهت تشخیص وارزیابی ژن های دخیل دربروز انواع بیماریها می باشد.دراین بخش تست های فارماکوژنتیک که از پیشرفت های اخیر دنیا درزمینه سرطان ومراحل درمان آن می باشد، به روش توالی یابی با دقت وحساسیت بالا نسبت به سایر روش های مولکولی انجام می شود.لازم به ذکر است تشخیص بیماریهای ترومبوفیلی، بیماریهای عفونی وانواع مختلف سرطان ها با بهره گیری از روش های نوین مولکولی طراحی گردیده است.
بخش سیتوژنتیک مجهز به سیستم FISH می باشد وهمچنین آزمایشات مربوط به کاریوتایپ انجام می شود.
همچنین کلینیک مشاوره ژنتیک با امکانات پیشرفته وکامل قادر به ارائه خدمات درتمام زمینه های ژنتیک می باشد.

خدمات ژنتیک بالینی ومشاوره ژنتیک درزمینه های:

 • عقب افتادگی ذهنی 
 • ناشنوایی ها 
 • اختلالات شایع مغز واعصاب
 • بررسی های پریناتولوژی وناهنجاری های جنین
 • بیماری های نوروماسکولار، اختلالات عصبی عضلانی وروش های نوین تشخیص ژنتیک 
 • غربالگری های دوران بارداری وتست های ژنتیکی 
 • بیماری های متابولیک نوزادی 
 • غربالگری های متابولیک نوزادی 
 • دیس مورفولوژی ها وروش های نوین تشخیص ژنتیک 
 • هموگلوبینو پاتی ها
 • خدمات مشتری در این واحد شامل :
 • جوابدهی آزمایشات بوسیله فاکس
 • جوابدهی آزمایشات بوسیله Email
 • جوابدهی آنلاین

ارتباط با مراجعین

سوپروایزر آزمایشگاه : 36004055

منشی آزمایشگاه : 36004561

جوابدهی آزمایشگاه : 62- 36004061

جوابدهی آزمایشات پاتولوژی :-62-36002260

فاکس آزمایشگاه : 36668847

آمادگی های قبل از آزمایش

نحوه جمع آوری ادرار در بانوان
 • بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، اولین ادرار صبحگاهی می باشد.
 • حداقل از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد. (در غیر این صورت حتما" پرسنل آزمایشگاه را در جریان قراردهید.)
 • چنانچه در دوران قاعدگی هستید بهتر است آزمایش انجام نشود در غیر این صورت باید از تامپون مخصوص که قبل تهیه کرده اید ، استفاده نمایید.
 • برای انجام آزمایش باید از لیوان های یکبار مصرف استریل استفاده شود .
 • قبل از نمونه گیری باید ناحیه ادراری تناسلی را کاملا با آب و صابون شست وشو داده و پس از آب کشی و خشک شدن ناحیه ادراری ، قسمت اول ادرار خود را بیرون ریخته و قسمت میانی را در ظرف مناسب جمع آوری نمایید.
 • حداقل حجم نمونه باید10 میلی لیتر یا 1/4 ظرف ادراری باشد.

توجه داشته باشید تحت هیچ عنوان نباید به قسمت های داخلی و یا لبه ظرف ادرار تماسی وارد شود .
پس از نمونه گیری لیوان حاوی نمونه را در جایگاه مخصوصی که توسط آزمایشگاه معین شده قراردهید.
دقت نمایید در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود ، لازم است در عرض نیم ساعت به آزمایشگاه ارسال شود.
توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد

دستور العمل لازم جهت آزمایش قند خون 2 ساعت پس از صبحانه

مراجعین محترم جهت انجام صحیح نمونه گیری خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید.

حتی المقدور از 3 روز قبل از آزمایش روزانه 300-200 گرم کربوهیدرات میل شده باشد .(مواد غذایی حاوی کربوهیدرات نظیر نان ، غلات ، برنج و ماکارونی می باشد.)صبحانه ای که بیمار در روز آزمایش میل می کنند باید شامل حدود 100 گرم کربوهیدرات باشدمدت زمان صرف صبحانه حداکثر 20 دقیقه باشدزمان نمونه گیری باید 2 ساعت بعد از صرف اولین لقمه صبحانه باشد.پس از صرف صبحانه ، سیگار کشیدن ، مصرف قهوه ، چای و سایر مواد غذایی ممنوع است.از فعالیت های شدید بدنی و ورزشی در این 2 ساعت خودداری شود .

در رابطه با مصرف داروهای ضدقند (انسولین و داروهای خوارکی ) قبل از انجام آزمایش با پزشک معالج مشورت شود.

توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد

بدستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز در آقایان
 • بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت ادراری ، اولین ادرار صبحگاهی می باشد.
 • حداقل از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد (در غیر این صورت حتما" پرسنل آزمایشگاه را در جریان قراردهید.)
 • برای انجام آزمایش باید از لیوانهای یکبار مصرف استریل استفاده شود.
 • قبل از نمونه گیری باید ناحیه ادراری تناسلی را کاملا با آب شست و شو داده و پس از آب کشی و خشک شدن ناحیه ادراری ، بدون دست زدن به ناحیه تمیز شده قسمت اول ادرار خود را بیرون ریخته و قسمت میانی را در ظرف مناسب جمع آوری نمایید.
 • حداقل حجم نمونه باید10 میلی لیتر یا 1/4 ظرف ادراری باشد.

توجه داشته باشید تحت هیچ عنوان نباید به قسمت های داخلی و یا لبه ظرف ادرار تماسی وارد شود.
پس از نمونه گیری لیوان حاوی نمونه را در جایگاه مخصوصی که توسط آزمایشگاه معین شده قراردهید.
دقت نمایید در صورتیکه نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود ، لازم است در عرض نیم ساعت به آزمایشگاه ارسال شود.
توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد

دستورالعمل های جمع آوری 24ساعته جهت آزمایشات متانفرین و VMA

از آنجا که به توصیه مراجع استاندارد آزمایشگاهی رعایت شرایط زیر جهت اندازه گیری صحیح سطح متانفرین و VMA در ادرار 24 ساعته الزامی است
خواهشمند است نسبت به انجام آن دقت لازم بعمل آورید:

رژیم غذایی:

از 72 ساعت قبل از شروع جمع آوری از مصرف مواد کافئین دار مثل چای ، قهوه ، کاکائو ، و شکلات و نوشیدنی های گازدار ، شربت ضد سرفه ، وانیل ، موز ، سس ، آب جو ، پنیر کهنه ، مواد الکلی ، مرکبات ، باقلا ، بادام ، پسته ، فندق ، گردو و حبوبات خودداری نموده ، سپس ضمن حفظ این رژیم شروع به جمع آوری ادرار به مدت 24 ساعت بنمایید.

رژیم دارویی:

مصرف هر گونه دارو بخصوص داروهای ضد فشار خون ، مهار کننده های MAO (ضد افسردگی ها) ، فنوتیازین ، سه حلقه ایها (ایمی پرامین) ، رزرپین ، گوانیتیدین ، کافئین ، اپی نفرین ، لوودوپا ، لیتیوم ، نیتروگلیسرین ، گوانتیدین ، سالیسیلاتها،(آسپیرین) ، اتانول(مشروبات الکلی ) ، آمینوفیلین ، کافئین ، کلونیدین(درمان طولانی مدت) ، اریترومایسین ، انسولین ، متیل دوپا ، متنامین ، ریبوفلاوین ، تتراسیکلین ، کینیدین را در صورت امکان با اطلاع و صلاح دید پزشک معالج 2 تا 3 روز قبل از جمع آوری ادرار قطع نمایید.

توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد

جمع آوری نمونه اسپرموگرام

آزمایش اسپرموگرام بر روی مایع منی به منظور تشخیص عملکرد جنسی در مردان انجام می شود . لذا برای انجام آزمایش موارد زیر باید رعایت شود.

 • نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه ای که پیش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست .
 • برای آقایانی که وازکتومی کرده اند آزمایش باید حداقل 2 ماه بعد از عمل وازکتومی انجام شود و طی 48 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید نزدیکی یا انزال داشته باشد.
 • وجود تب در خلال 3 روز پیش از آزمایش ، نتیجه را تحت تاثیر قرارمی دهد.
  قبل از تخلیه نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد) برسانید.
 • بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده ، جمع آوری گردد.
 • نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم و نمونه آغشته با مواد لغزنده مثل صابون و بزاق برای آزمایشگاه مناسب نیست.
  از آنجایی که گذشت زمان و درجه حرارت محیط می تواند بر نتایج آزمون اسپرموگرام اثر بگذارد نمونه باید حتی الامکان در آزمایشگاه تهیه شود. در شرایط خاص چنانچه این امر ممکن نباشد ، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود .( درطی این مدت ظرف نمونه در مجاورت بدن نگهداری شود .)
 • باید دقت شود که تمام نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد.
 • توجه داشته باشید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه درجه حرارت نمونه تغییر نکند (تقریبا 37 درجه سانتی گراد باید باشد)
 • نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد ، فاقد ارزش است.
 • پس از نمونه گیری ظرف حاوی نمونه را درجایگاه مخصوصی که توسط آزمایشگاه معین شده قرار دهید.
 • دقت نمایید در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود لازم است در عرض نیم ساعت به آزمایشگاه ارسال شود و زمان گرفتن نمونه را به مسئول پذیرش اطلاع دهید.

توجه کنید که بر روی برچسب لام حتما" نام ونام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز یادداشت شده باشد.

نحوه جمع آوری ادرار در نوزاد دختر
 • بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری ، اولین ادرار صبحگاهی می باشد.
 • حداقل از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد .(در غیر این صورت حتما پرسنل آزمایشگاه را در جریان قرار دهید)
 • برای انجام آزمایش باید از کیسه ادراری مخصوص نوزادان دختر استفاده شود.
 • قبل ازنمونه گیری باید ناحیه ادراری تناسلی نوزاد را کاملا با آب وصابون شست وشو داده (از صابون حاوی لوسیون استفاده نشود ) پس از آب کشی و خشک کردن ناحیه ادراری ، لایه محافظ پشت کیسه ادراری راجدا کرده ، اطراف ناحیه تناسلی را کشیده تا چینهای پوست ازهم باز شود سپس قسمت چسبدار کیسه را در اطراف ناحیه خروجی ادرار قرار داده و آن را محکم به پوست فشار می دهیم تا از چروکیدگی کیسه وپوست ممانعت گردد (از چسبیدن کامل کیسه به اطراف ناحیه تناسلی مطمئن شوید.)
 • کیسه ادراری نباید بیش از 45 دقیقه به اطراف مجرای ادراری متصل باشد.
 • حداقل حجم نمونه باید 10 میلی لیتر باشد.
 • وجه داشته باشید تحت هیچ عنوان نباید به قسمتهای داخلی و یا لبه کیسه ادرار و ظروف ادرار تماس وارد شود.
 • پس از نمونه گیری و جدا کردن کیسه سر آنرا تا زده و سپس آنرا در جایگاه مخصوصی که توسط آزمایشگاه معین شده قرار دهید.
 • دقت نمایید در صورتیکه نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود، لازم است در عرض نیم ساعت به آزمایشگاه ارسال شود .
 • توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد.

سلامتی شما آرزوی همیشگی ماست

نحوه جمع آوری ادرار در نوزاد پسـر
 • بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت ادراری ، اولین ادرار صبحگاهی می باشد.
 • حداقل از سه روز قبل از انجام آزمایش نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد. ( در غیر این صورت حتما پرسنل آزمایشگاه در جریان قرار دهید. )
 • برای انجام آزمایش باید از کیسه ادراری مخصوص نوزادان پسر استفاده شود.
 • قبل از نمونه گیری باید ناحیه آلت تناسلی نوزاد را کاملا با آب و صابون شست و شو داده ( از صابون حاوی لوسیون استفاده نشود) پس از آب کشی و خشک شدن ناحیه ادراری،لایه محافظ پشت کیسه ادراری راجداکرده،آلت تناسلی نوزاد را با کمترین دستکاری داخل سوراخ کیسه قرارداده سپس قسمت چسبـدار کیسه را بر روی پـوست اطراف محل خروجی ادرارقرارداده آنرا محکم به پوست فشار می دهید تا از چروکیدگی کیسه و پوست ممانعت گردد(ازچسبیدن کامل کیسه به اطراف ناحیه تناسلی مطمئن شوید)
 • کیسه ادراری نباید بیش از 45 دقیقه به اطراف مجرای ادراری متصل باشد.
 • حداقل حجم نمونه باید 10 میلی لیتر باشد.
 • توجه داشته باشید تحت هیچ عنوان نباید به قسمت های داخلی و یا لبه کیسه ادراری تماسی وارد شود.
 • پس از نمونه گیری و جداکردن کیسه سر آن را تا زده و سپس آن را در جایگاه مخصوصی که توسط آزمایشگاه معین شده قراردهید.
 • دقت نمایید در صورتیکه نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می شود ، لازم است در عرض نیم ساعت به آزمایشگاه ارسال شود
 • توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد
دستورالعمل انجام آزمایش پرولاکتین
 • بیماران می بایست 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از هرگـونه تمـاس جنسـی ، ورزش و فعالیت های شدید بدنی خودداری نموده و مصرف قرص های کلروپرومازین ، متوکلوپرامید، متیل دوپا وداروهای میگرن (ترکیبات ارگوتامین ) را پس از مشورت با پزشک معالج در صورت صلاحدید در این مدت قطع نمایند.
 • بیمار درشب قبل از انجام آزمایش می بایست استراحت کافی داشته و تغییری در سیکل خواب روزانه خود ندهد.
 • بیماران در شب قبل از انجام آزمایش لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشیدن لباس های تنگ خصوصا" در ناحیه سینه و پستان اجتناب گردد.
 • نمونه خون باید صبح و 3-4 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب گرفته شود ، در نمونه هایی که زودتر از این زمان تهیه می شوند میزان هورمون پرولاکتین به صورت کاذب افزایش می یابد.
 • بهترین زمان انجام آزمایش 9-11 صبح می باشد.
 • استرس در زمان انجام آزمایش خصوصا" در طی 30 دقیقه پیش از آن موجب نتایج اشتباه می شود ، لذا بیماران می بایست آرامش خود را در زمان نمونه گیری حفظ کرده و استرس خود را به حداقل برسانند.

توجه نمایید که روی ظرف جمع آوری نمونه نام و نام خانوادگی ، شماره بیمار و نوع آزمایش نیز ثبت شده باشد

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر فرید فرخی

دکتر فرید فرخی

پاتولوژیست