گروه پرستاری

شرح شغل مدیر پرستاری

 • مدیر خدمات پرستاری(مترون) در مراکز بهداشتی،درمانی و توانبخشی،پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز مربوطه را به عهده دارد.

وظایف مدیر پرستاری

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مدد جو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات مددجویان 
 • گردآوری اطلاعات از
 • مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ،پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان .
 • مددجویان : بر حسب نوع بستری ،نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده
 • منابع شامل نیروی انسانی (پرستاران ،ماماها، کمک پرستاران، تکنیسین ها وکاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختارفیزیکی، امکانات و تجهیزات 
 • شرکت فعال در جلسات مدیران ارشد و کمیته های بیمارستانی 
 • تعیین اهداف (کوتاه مدت،میان مدت،دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/ بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط
 • تعیین خط مشی واتخاذ روشهای مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف موردنظر 
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و....)
 • ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر 
 • تدوین و اجرای برنامه هایی آموزش به بیمار وخانواده در سطح مختلف پیشگیری
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ،درمانی و توانبخشی مرکز
 • جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف سازمان
 • مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز 
 • تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری 
 • مشارکت درطرحهای پژوهشی
 • برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط درجهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط 
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های درمانی بر اساس استاندارد های علمی 
 • تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب 
 • بکار گیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری 
 • پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست بیمارستان جهت واحدهای ذیربط 
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریتها و....کارکنان گروه بالینی 
 • رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی 
 • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر /عملکرد مطلوب /حسن رفتار شغل و....
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش درکارکنان (تشویق وتنبیه )گروه پرستاری 
 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها 
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط 
 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدید الورود با مقررات داخلی بیمارستان

شرح اقدامـات :

مدیریت پرستاری بیمارستان یک مسئولیت تمام وقت بوده و وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی کاری گروه پرستاری، جهت حضور 24 ساعته در تمام سطوح لازم در بیمارستان ، بویژه اورژانس، اطلاع از مشکلات و کمبودهای گروه پرستاری، نظارت بر حسن اجرای امور پرستاری ،هماهنگی با گروههای تخصصی بیمارستان، هماهنگی با ریاست و مدیریت بیمارستان ،هماهنگی باگروه های مختلف و نظارت بر حسن اجرای امور خدمات بیمارستانی و نظارت مستمر بر عملکرد سوپروایزران از وظایف مدیر پرستاری است .

واحدهای زیرمجموعه مدیریت پرستاری

 • واحد خدمات پرستاری
 • واحد آموزش 
 • بخشهای درمانی
 • واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط 
 • واحد ایمنی بیمار